มะเร็งกล่องเสียง
เป็น มะเร็งที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ โดยเฉลี่ยอายุประมาณ 60-70 ปี

ปัจจัย เสี่ยง

* การสูบบุหรี่
* การดื่มสุรา


การวิ นิจฉัย

* การใช้กระจกส่องตรวจพบ เนื้องอกบริเวณกล่องเสียง
* การส่องกล้องและการตัด ชิ้นเนื้อพิสูจน์


อาการ

* เสียงแหบ เสียงเปลี่ยน
* กลืนอาหารลำบาก สำลัก
* เสมหะปนเลือด
* หายใจลำบาก
* ก้อนที่คอ


การ รักษา

* การประเมินควา มรุนแรงของโรคโดยการตรวจเลือด , เอ็กซเรย์ ฯลฯ การผ่าตัด การฉายรังสี การให้เคมีบำบัด ขึ้นกับความรุนแรงของโรค
* หากท่านมีอาการสงสัยควร ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทาง หู คอ จมูก