มะเร็งต่อมธัยรอยด์
เป็นมะเร็งที่พบบ่อยในเด็กและในผู้หญิงอายุ 30-40 ปี

 

ปัจจัย เสี่ยง

* ได้รับการฉายรังสีในบริเวณคอ
* มีประวัติครอบครัว

อาการ

* เนื้องอกต่อมธัยรอยด์หรือคอพอกที่โตขึ้นเร็ว
* ผู้ป่วยที่มีเนื้องอกต่อมธัยรอยด์ร่วมกับมีเสียง แหบและกลืนสำลัก
* มีต่อมน้ำเหลืองที่คอโตการวิ นิจฉัย

* การเจาะดูดเนื้องอกไปตรวจ
* การได้ชิ้นเนื้อจากการผ่าตัดมาพิสูจน์

การ รักษา

* การผ่าตัด

* การให้สารกัมมันตรังสีไอโอดีน 131

* การฉายแสง

* การรักษาจะใช้วิธีใดขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็ง และความรุนแรงของโรค

* มะเร็งต่อมธัยรอยด์เป็นโรคหนึ่งที่การรักษาได้ผลดี ถ้าได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก