ทีม ECT Gynae
ร่วมวางแผนการดำเนินการ

ประชุมปรึกษาหารือและวางแผน
การดำเนินการ New Normal Medical Service ตามนโยบายของ
กรมการแพทย์..

อ่านต่อ
 

ส่งทีมบุคลากรเป็นที่ปรึกษา
การใช้งานระบบHIS
ร.พ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์
ส่งทีมบุคลากรเป็นที่ปรึกษา
การใช้งานระบบ HIS..

อ่านต่อ
 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ผ่านการรับรอง
มาตรฐานเฉพาะโรค DSC

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ได้รับการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค Disease Specific Certification (DSC)..

อ่านต่อ
 

รู้จริงหยุดมะเร็ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ต้านข่าวปลอม สื่อข่าวสาร วิชาการ
อ้างอิงได้..

รายละเอียดเพิ่มเติม
             
 

The new normal medical service” การแพทย์วิถีใหม่

โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ...

Youtube NCI Thailand
 

ประกาศ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ในสถานการณ์ COVID-19

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
 

ไม่ปกปิดข้อมูลที่จำเป็นและ
ประวัติส่วนบุคคล

เพื่อป้องกัน ควบคุม และ
รักษา covid-19

อ่านต่อ
 

คลินิกตรวจสุขภาพพิเศษ
Premium Check Up Clinic

ช่องทางด่วน สำหรับท่านที่ต้องการ
ความสะดวกรวดเร็ว ในการรับบริการ

รายละเอียดเพิ่มเติม