สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รวมภาพกิจกรรม

Basic Principle of Colposcopy and Management of Abnormal

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ โรงพยาบาลอุดรธานี และชมรมคอลโปสโคปีและพยาธิสภาพปากมดลูกแห่งประเทศไทยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Basic Principle of Colposcopy and Management of Abnormal Cervical Cancer Screening เพื่อพัฒนาศักยภาพของแพทย์สูตินรีเวชและพยาบาลวิชาชีพ ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกและการใช้กล้อง Colposcopy & LEEP โดยมีนายแพทย์ณรงค์ ธาดาเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีเป็นประธานในพิธีเปิด และผศ.พญ.พิสมัย เจริญปัญญวิชย์ ประธานชมรมคอลโปสโคปีและพยาธิสภาพปากมดลูกแห่งประเทศไทยกล่าวรายงาน โดยการประชุมครั้งนี้มีแพทย์และพยาบาลข้าร่วมอบรมจำนวน 90 คน ณ โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ป่วยโรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ จัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ป่วยโรคมะเร็ง ด้วยการทำกิจกรรมประดิษฐ์ตกแต่ง “ถุงผ้าเดคูพาจ” เพื่อลดภาวะความตึงเครียดให้แก่ผู้ป่วยและญาติ ณ บริเวณหน้าหอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA Test ระดับชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดระบบบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA Test ระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในเขตสุขภาพที่ 6 นำร่องจังหวัดชลบุรี โดยมีดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ เป็นวิทยากร การประชุมครั้งนี้มีบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 150 คน ณโรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบการปรับปรุงภูมิทัศน์ส่วนผนังห้องอาคารของโรงพยาบาล

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานรับมอบการปรับปรุงภูมิทัศน์ส่วนผนังห้องอาคารของโรงพยาบาล จาก บริษัท Si-am Media Press Product จำกัด จากโครงการ CSR ภายใต้ชื่อ "สร้างสรรค์ผนังสวย ด้วยใจ" โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในห้องตรวจ OPD ให้สวยงาม สบายตาแก่ผู้รับบริการ โดยใช้ wallpaper ชนิดที่มีความปลอดภัยและเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่ไม่ซ้ำใคร ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

วางแผนการจัดทำนวัตกรรมหมอนรองนั่งในผู้ป่วยหลังการผ่าตัด

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยทีมคณะกรรมการทีม ECT GI พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.นันทกฤษณ์ ยอดพิจิตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสชนก จงประสิทธิ์พร จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ประชุมวางแผนการจัดทำนวัตกรรมหมอนรองนั่ง ในผู้ป่วยหลังการผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ที่มีแผลหรือสายระบายบริเวณฝีเย็บ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลงานนวัตกรรมให้มีมาตรฐาน และทำให้ผู้ป่วยรู้สึกสุขสบาย ส่งผลดีต่อการพักฟื้นหลังผ่าตัด ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก

คณะกรรมการทีม ECT Gynae สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ดำเนินการตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก เพื่อประเมินประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยตาม CPG & CNPG ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการให้เกิดผลการรักษาที่ดี ปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยได้รับความพึงพอใจสูงสุด พร้อมทั้งพัฒนาระบบด้วยการให้ความรู้เชิงรุกแก่ผู้ป่วย และพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ณ หอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

NCI TRI TEAM ร่วมแข่งขันรายการ IRONMAN 70.3

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส่งนักไตรกีฬา NCI TRI TEAM ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เข้าร่วมการแข่งขันรายการ IRONMAN 70.3 Bangsaen ,Thailand ณ หาดบางแสน อำเภอเมืองฯ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ร่วมภารกิจคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าเพื่อเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อCOVID-19

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมปฏิบัติภารกิจคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศไทย เพื่อเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ด่านคัดกรอง ท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

กิจกรรม 10 minutes Talk

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและทีมพัฒนาคุณภาพผู้ป่วยใน จัดกิจกรรม 10 minutes Talk ครั้งที่ 2 เรื่อง Reform 7+1 ,ร่วมแชร์ แบ่งปัน ป้องกัน pressure injury และการยื่นภาษีประจำปี 2562 โดยนายแพทย์ศุภกร พิทักษ์การกุล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ นางรังสิยา บัวส้ม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ และ นางมัลลิกา ไวยรุต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นวิทยากร เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและประสบการณ์ร่วมกัน ณ ห้องประชุมสันทนาการ ชั้น 3 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

กิจกรรมสวดมนต์และเจริญสมาธิ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรมสวดมนต์และเจริญสมาธิ ตามโครงการเสริมพลังคุณธรรมจริยธรรมของกรมการแพทย์ เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากร ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ป่วยโรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ จัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ป่วยโรคมะเร็ง ด้วยการทำกิจกรรมประดิษฐ์ตกแต่ง “เดคูพาจบนงานไม้” เพื่อลดภาวะความตึงเครียดให้แก่ผู้ป่วยและญาติ ณ บริเวณหน้าหอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Week

นายสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และทีมบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Week ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำความสะอาดสถานที่ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมแจกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้แก่ประชาชน ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ผู้แทนอัญเชิญหนังสือลงนามรับสั่งถึงสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ผู้แทนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อัญเชิญหนังสือลงนามรับสั่ง ถึงนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และหารือผู้เกี่ยวข้องเชิญบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการวางแผนให้บริการ การวิจัย และกำหนดอัตราค่าบริการการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง โครงการศูนย์บำบัดรักษาโปรตอน-คาร์บอนแห่งชาติ ศรีสวางควัฒน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

กิจกรรมสวดมนต์และเจริญสมาธิ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรมสวดมนต์และเจริญสมาธิ ตามโครงการเสริมพลังคุณธรรมจริยธรรมของกรมการแพทย์ เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากร ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 3-14 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ร่วมภารกิจคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าเพื่อเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อ COVID-1

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมปฏิบัติภารกิจคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศไทย เพื่อเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ด่านคัดกรอง ท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาตินำทีมบุคลากรร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต

นายสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นำทีมบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมทำความดีช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคโลหิต ในกิจกรรม “จิตอาสา บริจาคโลหิต” ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคุณภาพ ครั้งที่ 1/2563

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการคุณภาพ (Quality Steering Team : QST) ครั้งที่ 1/2563 เพื่อปรึกษาหารือถึงความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของทีมพัฒนาคุณภาพ โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประชุมชี้แจงโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี และโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดระบบบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA Test ระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในเขตสุขภาพที่ 2 นำร่องจังหวัดตาก พิษณุโลก และอุตรดิตถ์ โดยมี ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ เป็นวิทยากร การประชุมครั้งนี้มีบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 120 คน ณ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

การประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ป่วยโรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ จัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ป่วยโรคมะเร็ง ด้วยการทำกิจกรรมประดิษฐ์ถุงผ้ารักโลก เพื่อลดภาวะความตึงเครียดให้แก่ผู้ป่วยและญาติ ณ บริเวณหน้าหอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติผลิตหน้ากากอนามัยแจกผู้รับบริการ

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร และประชาชนผู้สนใจ ร่วมกันผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า สำหรับแจกจ่ายให้กับผู้รับบริการ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ณ ลาน OPD ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ผลิตแอลกอฮอล์เจลแจกผู้รับบริการฟรี

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมทีมผู้บริหาร ทีมเภสัชกร แจกแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้ผู้รับบริการฟรี เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยแอลกอฮอล์เจลล้างมือผลิตโดยเภสัชกร กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจที่ด่านคัดกรองสนามบินดอนเมือง

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทีมแพทย์-พยาบาลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่คัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศไทย เพื่อเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ณ ด่านคัดกรอง ท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ตรวจเยี่ยมคลินิกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมผู้บริหาร และคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ในโอกาสตรวจเยี่ยมคลินิกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ห้องแยก Isolated room หอผู้ป่วย Cohort ward และห้องแยกความดันลบ Modified AIIR ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

กิจกรรม 10 minutes Talk

ทีมพัฒนาคุณภาพผู้ป่วยใน ร่วมกับ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรม 10 minutes Talk ครั้งที่ 1 เรื่อง update 2019 – nCoVb และเทคนิคการเจาะเลือด & H/C โดยนายแพทย์ศุภกร พิทักษ์การกุล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และนายอนุพงษ์ ไชยมูล หัวหน้างานเจาะเลือดและจัดการสิ่งส่งตรวจ เป็นวิทยากร เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและประสบการณ์ร่วมกัน ณ ห้องประชุมภารกิจด้านการพยาบาล ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

เปิดคลินิกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร เตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉิน ด้วยการเปิดคลินิกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019และห้องแยกเดี่ยว หรือ modified AIIR รวมถึง cohort ward เพื่อคัดกรอง วินิจฉัย และดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการระบบทางเดินหายใจ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรม 4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรม 4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก (World Cancer Day) โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม ณ ลาน OPD ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ร่วมพิธีเปิดศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลนครท่าฉลอม

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ นำโดยนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมพิธีเปิดศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลนครท่าฉลอม พร้อมจัดแสดงนิทรรศการความรู้เรื่องโรคมะเร็ง และแจกชุดตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงด้วยวิธี Fit Test ให้แก่ประชาชนผู้สนใจ โดยมี ดร. สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ณ โรงพยาบาลนครท่าฉลอม เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

อบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 22 ณ โรงแรมอินทรา รีเจนท์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประชุมปรึกษาหารือกำหนดแนวทางการส่งต่อผู้ป่วย

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันประสาทวิทยา ประชุมปรึกษาหารือกำหนดแนวทางการส่งต่อผู้ป่วย เพื่อเข้ารับการรักษาเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งด้วยการฉายแสงโดยใช้เครื่องฉายรังสี (Cyber Knife) ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และการส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการปรึกษาที่สถาบันประสาทวิทยา ตามนโยบายการใช้ทรัพยากรร่วมกันของโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ (Resource Sharing) โดยมีนายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา นายแพทย์จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภารกิจด้านการพยาบาล ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ป่วยโรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ จัดโคงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ป่วยโรคมะเร็ง ด้วยการทำกิจกรรมประดิษฐ์ งาน "เดคูพาธ ถุงผ้ารักโลก" เพื่อลดภาวะความตึงเครียดให้แก่ผู้ป่วยและญาติ ณ บริเวณลานหน้าหอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์และบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ส่งทีมพัฒนาระบบ HIS เป็นพี่เลี้ยงแนะนำการใช้

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การสนับสนุนทีมพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาลและทีมพยาบาลวิชาชีพ เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศโรงพยาบาลระบบใหม่ (HIS) แก่บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ณ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 27 - 28 มกราคม 256

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดคลินิกมลพิษ

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกมลพิษ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากพิษของ PM2.5 และแจกหน้ากากอนามัย N95 แก่บุคลากร ผู้ป่วย และผู้รับบริการ สวมใส่ป้องกันมลพิษและโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

เชิญชวนบุคลากร สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season 1”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ เชิญชวนบุคลากรสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season 1” ด้วยการจัดบูธรณรงค์และรับสมัคร พร้อมมอบของที่ระลึก เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรออกกำลังกายและเป็นต้นแบบด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธาน ณ บริเวณหน้าห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับรางวัลนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการโรคมะเร็ง ครบรอบ 20 ปี

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยนางสาวิตี น้อยนวล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การนำเสนอผลงานประเภทนวัตกรรม จากคลิปวีดิโอ เรื่อง “เคล็ดลับทวารใหม่ที่ดี เริ่มต้นที่ความเข้าใจ” ในการประชุมวิชาการโรคมะเร็ง ครบรอบ 20 ปี โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ซ้อมแผนรับมือผู้ป่วยโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัสอู่ฮั่น

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ซ้อมแผนรับมือผู้ป่วยโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัส ที่มีประวัติการเดินทางจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือโรคปอดอักเสบรุนแรง ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน ในประชุมวิชาการโรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน ในประชุมวิชาการโรคมะเร็งของโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีผลงานร่วมนำเสนอจำนวนทั้งสิ้น 4 เรื่อง เรื่องที่ 1. Cytoreductive Surgery and Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy in Thailand:Single Center Experience โดยแพทย์หญิงชญานิษฐ์ ศิริไสย นายแพทย์ชำนาญการ เรื่องที่ 2. โรคอ้วนและน้ำหนักเกินกับความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเต้านมของผู้มารับบริการที่คลินิกเต้านม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยนายวิชัย ปุริสา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ เรื่องที่ 3 . การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงที่มีการรักษา แบบ multimodality treatment สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยนางมัลลิกา ไวยรุต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เรื่องที่ 4. เคล็ดลับทวารใหม่ที่ดี เริ่มต้นที่ความเข้าใจ โดยนางสาวิตี น้อยนวล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ส่งผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากร

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ พร้อมด้วยแพทย์หญิงวรางคณา โกละกะ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งปากมดลูก เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง Colonic Cancer Screening Update และ Current and Future Trend Cervical Cancer Screening in Thailand ในการประชุมวิชาการโรคมะเร็ง “New Trend in the Treatment of Cancer” ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ออกหน่วยแพทย์เฉพาะทางอาสา กรมการแพทย์ เพื่อประชาชนในถิ่นทุรกันดาร

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นำทีมบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมด้วยรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mobile Digital Mammography) ร่วมออกหน่วยในโครงการ “หน่วยแพทย์เฉพาะทางอาสา กรมการแพทย์ เพื่อประชาชนในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา” โดยให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแก่ประชาชนที่สนใจ ณ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

“มกราคม เดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งปากมดลูก”

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “มกราคม เดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งปากมดลูก” เพื่อให้ประชาชนเห็นถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค กระตุ้นให้เกิดการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และรับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลาน OPD ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประกาศเจตนารมณ์การกำกับดูแลองค์กรที่ดีของกรมการแพทย์

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์การกำกับดูแลองค์กรที่ดีของกรมการแพทย์ พร้อมหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมการแพทย์ ผ่านการถ่ายทอดสดทาง YouTube (DMS Live : Channel 1) ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

ทีมนำทางคลินิกระบบทางเดินอาหาร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ดำเนินการตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (Clinical Tracer) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยตาม CPG & CNPG ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ ทำให้เกิดผลการรักษาที่ดี ปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยมีความพึงพอใจสูงสุด พร้อมทั้งพัฒนาระบบด้วยการให้ความรู้เชิงรุกแก่ผู้ป่วย และพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ณ หอผู้ป่วยใน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Security Management System : ISMS) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับ การรับรองมาตรฐานจากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ จาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีนางสุวรรณา หรรษาจารุพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

คณะผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมลงนามถวายพระพร

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร ถวายแจกันดอกไม้ และร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ณ วังศุโขทัย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ร่วมสรุปประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมคณะผู้บริหารหลักสูตรของภารกิจด้านการพยาบาลสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมฟังการสรุปประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งร่วมวางแผนการฝึกปฏิบัติในภาคเรียน 2563 ต่อไปด้วย ณ ห้องประชุมภารกิจด้านการพยาบาล ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ป่วยโรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ จัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ป่วยโรคมะเร็ง ด้วยการทำกิจกรรมประดิษฐ์ถุงผ้ารักโลก เพื่อลดภาวะความตึงเครียดให้แก่ผู้ป่วยและญาติ ณ บริเวณหน้าหอผู้ป่วยชั้น 6 อาคารวิเคราะห์และบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานเงินบริจาคเพื่อผู้ป่วยยากไร้

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โปรดให้ผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานเพื่อผู้ป่วยยากไร้สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับ ณ ลานเพลินภิรมย์ ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติและสถาบันประสาทวิทยา สำรวจพื้นที่เพื่อ

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และนายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา นำทีมงานของอาจารย์ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ จากบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จำกัด (INTER PAC) เข้าสำรวจพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกเพื่อออกแบบก่อสร้างอาคารร่วมกัน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติและสถาบันประสาทวิทยา เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

กิจกรรม Countdown แก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาล

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร ส่งมอบของขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาล โดยจัดกิจกรรม Countdown ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 ณ บริเวณหอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ออกหน่วยดูแลประชาชน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ ดูแลประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ บริเวณท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

กีฬาสีสัมพันธ์สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประจำปี 2562

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ประจำปี 2562 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความสมัครสมานสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รวมภาพกิจกรรมอื่นๆ หลังปี 2562
รวมภาพกิจกรรมอื่นๆ หลังปี 2561
รวมภาพกิจกรรมอื่นๆ หลังปี 2560