กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

 1. จัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในกลุ่มงานบริหารทั่วไป
 2. ตรวจวิเคราะห์หนังสือทั้งภายในและภายนอกองค์กร ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการพิจารณา
 3. ตรวจสอบรูปแบบหนังสือราชการ และให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการออกกฎ ระเบียบ และคำสั่งต่าง ๆ ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 5. รับผิดชอบในการจัดงานตามวัฒนธรรม ประเพณีนิยมและวันสำคัญต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมพิเศษขององค์กร
 6. รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ การประชุมผู้บริหาร ประสานการประชุม แก้ไขปัญหา อุปสรรคและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
 7. บริหารจัดการด้านการรับ-ส่งหนังสือราชการ จดหมายทุกประเภทและพัสดุ ไปรษณีย์ของสถาบันมะเร็ง-แห่งชาติ
 8. เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและรับผิดชอบการผลิต เผยแพร่ การประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 9. ควบคุม กำกับ ดูแลอาคารสถานที่ ด้านโครงสร้าง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราชการ บุคลากรและผู้มารับบริการ ดูแลด้านความสะอาดและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการขยะและยานพาหนะขององค์กร
 10. ดำเนินงานเกี่ยวกับการฌาปนกิจสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง ทั้งของสถาบันมะเร็ง-แห่งชาติและโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค
 11. บริหารจัดการงานทั่วไปของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 12. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

การบริหารงานภายในกลุ่มงานบริหารแบ่งเป็นหน่วยงานดังนี้

 1. งานช่วยอำนวยการ
 2. งานธุรการทั่วไป
 3. งานประชาสัมพันธ์
 4. งานเคหะบริการ
 5. งานยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย

 

 1. งานช่วยอำนวยการ
  1. สำนักผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
   • รับผิดชอบดูและบริหารจัดการเรื่องต่างๆ ของงานเลขานุการผู้อำนวยการ
   • รับผิดชอบงานอำนวยความสะดวกในการทำงาน
   • จัดเตรียมห้องประชุม อำนวยการการความสะดวกในการประชุม ตลอดจนสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ
   • วิเคราะห์ รายงานในเบื้องต้นก่อนนำเสนอพิจารณา
   • ประสานการนัดหมายการจัดวางระบบงาน และการติดตามเรื่อง
   • ประสานงานประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการ จัดทำวาระการประชุม รายงานการประชุม ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
   • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. ประสานงานรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนวยการ
   • ดูแลรับผิดชอบร่าง/พิมพ์ ตรวจสอบเอกสารของรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
   • ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารในลักษณะเลขานุการของรองผู้อำนวยการฯ
   • อำนวยความสะดวกกับผู้มาติดต่อ
   • ประสานงานกิจกรรมพิเศษต่างๆ และกิจกรรมวิชาการ และการบริการของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และกรมการแพทย์
   • ประสานงานในการจัดประชุมวิชาการบริหาร/วิชาการ และการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดเลี้ยงอาหาร สำหรับผู้ประชุม (ขึ้นตรงกับรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ)
   • ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรม
   • ดำเนินการเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับสวัสดิการเจ้าหน้าที่
   • ดำเนินการเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับสวัสดิการร้านค้า
   • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. งานธุรการทั่วไป
  1. รับผิดชอบงานพิมพ์ อัดสำเนา ถ่ายเอกสาร จัดเก็บเอกสาร
  2. ดำเนินการประสานการประชุมผู้บริหารสถาบันฯ และการประชุมอื่นที่ไม่มีเจ้าภาพ กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อช่วยในการประชุม และสรุปประเด็นในการประชุม ตลอดจนประสานการให้มีการดำเนินการตามมติที่ประชุม
  3. ร่าง โต้ตอบหนังสือราชการ จัดเก็บเอกสาร ดำเนินการออกคำสั่ง กฎ ระเบียบต่าง ๆ ภายในสถาบันฯ
  4. งานเกี่ยวกับฌาปนกิจสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ของข้าราชการและลูกจ้างสถาบันฯ และโรงพยาบาลมะเร็งส่วนภูมิภาค
  5. ติดต่อ ประสานงานทั่วไปในงานด้านธุรการและอื่น ๆ
  6. การวิเคราะห์หนังสือภายนอกและหนังสือภายใน/ตรวจสอบรูปแบบหนังสือราชการ
  7. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับ – ส่ง หนังสือให้เป็นระบบราชการ
  8. จัดทำระบบรับ-ส่ง หนังสือข้อมูลข่าวสารและข้อมูลวิชาการให้ส่วนต่าง ๆ และหน่วยงานอื่นอย่างรวดเร็ว มีความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ
  9. บริหารการจัดส่งเอกสาร การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่หน่วยงาน
  10. ดำเนินการรักษาความลับ ความปลอดภัยของเอกสารราชการ ให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ และจัดระบบสารบรรณ
  11. จัดทำทะเบียนการรับส่งจดหมายลงทะเบียน EMS และคัดแยกนำส่งจดหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ
  12. จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้บุคลากรในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เช่น โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านสารบรรณ โครงการฝึกอบรม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการดับเพลิง เป็นต้น
  13. รวบรวมและนำส่งจดหมายส่งไปรษณีย์
  14. การทำลายเอกสารให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
  15. ควบคุมการใช้โทรสาร เครื่องอัดสำเนา เครื่องถ่ายเอกสาร
  16. ดูแลและให้บริการกล้องวงจรปิดสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
  17. งานกิจกรรมอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายเช่น กิจกรรมวันสถาปนาสถาบันฯ กิจกรรมวันเกษียณอายุ กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมวันปีใหม่
  18. ทำทะเบียนคุมบัตรจอดรถยนต์ จักรยานยนต์
  19. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  งานสารบรรณ
  กระบวนการรับ-ส่งหนังสือราชการ
  กระบวนงานทะเบียนฌาปนกิจสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

 3. งานประชาสัมพันธ์
  1. วางนโยบาย และกำหนดแผนงานประชาสัมพันธ์
  2. ผลิต/เผยแพร่ข่าวสาร/สื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร
  3. ผลิต/เผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กร
  4. ผลิตข่าวเผยแพร่ทางเว็บไซต์สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
  5. ผลิตข่าวเผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์กรมการแพทย์
  6. ประสานงาน รวบรวมข้อมูล ผลิต ตรวจสอบ และแก้ไขต้นฉบับข่าว สำหรับเผยแพร่สื่อมวลชนทุกประเภท
  7. จัดแถลงข่าว และประสานงานในการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนทุกประเภท
  8. ให้บริการโทรศัพท์ภายใน/ภายนอกสถาบันฯ รับฟัง/สอบถามข้อมูลเบื้องต้น วิเคราะห์และต่อสายไปยังผู้เกี่ยวข้อง
  9. ให้บริการสืบค้นเลขหมายโทรศัพท์
  10. รับแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย เหตุฉุกเฉินในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
  11. ประชาสัมพันธ์ข่าวผ่านระบบเสียงตามสายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
  12. ดูแลเครื่องมือการสื่อสารให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และหากมีปัญหาข้อขัดข้องจะดำเนินการแจ้งช่างให้มาแก้ไขทันที(ระบบโทรศัพท์, เสียงตามสาย, จอประชาสัมพันธ์ข่าว)
  13. ให้บริการติดต่อ-สอบถามแก่ผู้ป่วย ญาติ และผู้ใช้บริการทุกกลุ่มเป้าหมาย
  14. ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก ประสานงานแก่ผู้มาเยี่ยมชมกิจการ ศึกษาดูงาน บริจาคและจัดกิจกรรมต่างๆ
  15. ติดตาม ตรวจสอบ สรุปข่าวจากสื่อทุกประเภท
  16. เปิดตู้ รวบรวม วิเคราะห์ สรุป จัดพิมพ์ และรายงานความคิดเห็นของผู้มาใช้บริการที่มีต่อสถาบันฯ เสนอผู้บริหาร และส่งผู้เกี่ยวข้อง
  17. ดำเนินงานตามโครงการต่างๆ (โครงการต่อเนื่อง)
   • โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
   • โครงการพิณแก้วสรรสร้างสุขบำบัดทุกข์ผู้ป่วยมะเร็ง
   • โครงการเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อผู้รับบริการ
   • โครงการสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบประชาชน
 4. งานเคหะบริการ
  1. ควบคุม ดูแล การบริการงานซักฟอก ตัดเย็บ
  2. ควบคุม ดูแลความสะอาดภายในและภายนอกอาคารสถานที่
  3. จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้การดูแลความสะอาด ของอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้
  4. ควบคุม ดูแลการคัดแยกขยะให้ถูกประเภท
  5. จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้การจัดการขยะอย่างมีคุณภาพ
  6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 5. งานยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย
  1. ควบคุม ดูแลการให้บริการการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
  2. ดูแลความปลอดภัยของสถานที่ภายในและภายนอกรวมทั้งทรัพย์สินทางราชการ
  3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

   
• --------------------------------------------------------------- •