ฝ่าย การเงินและบัญชี แบ่งงานเป็น 4 งาน
1. งานการเงิน
2. งานบัญชีและงบประมาณ
3. งานเร่งรัดและติดตามหนี้สิน
4. งานตรวจสอบ

หน้าที่ ความรับผิดชอบของงานการเงิน
1. รับเงินและเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
2. จัดทำฏีกาเบิกจ่ายเงินในงบดำเนินงานจากกรมบัญชีกลาง
3. นำฝากและเก็บรักษาเงิน
4. จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

หน้าที่ความรับผิดชอบของงานบัญชี และงบประมาณ

1. จัดทำบัญชีระบบเกณฑ์คงค้างทุกประเภท
2. จัดทำรายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบการเงินทุกประเภท
3. จัดทำใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย และนำส่งกรมสรรพากร
4. วางฏีกาเบิก-จ่ายเงินงบบุคลากรทุกประเภท
5. จัดทำคำขอตั้งแผนการใช้เงินบำรุงประจำปี
6. ร่วมจัดทำขอตั้งแผนการใช้เงินงบประมาณ ประจำปี
7. ควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง และเงินงบประมาณ
8. ดำเนินการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยรัฐวิสาหกิจ, หน่วยงานเอกชนและผู้ป่วยต้นสังกัด
9. จัดทำรายงานการใช้เงินแต่ละไตรมาส

หน้าที่ความ รับผิดชอบงาน เร่งรัดและติดตามหนี้สิน


หน้าที่ความรับผิดชอบของงานตรวจสอบ
1. ตรวจสอบใบสำคัญรับ-จ่ายเงินทุกประเภท
2. ตรวจสอบบัญชีการรับ-จ่ายเงินของสถาบันมะเร็งฯ
3. ตรวจสอบการเขียนเช็คสั่งจ่ายของสถาบันมะเร็งฯ

   
• --------------------------------------------------------------- •