หน้าที่ ความรับผิดชอบ
ฝ่าย พัสดุและบำรุงรักษา มีหน้าที่ในการดำเนินการภายใต้ระเบียบให้ได้มาซึ่งพัสดุเพื่อแจกจ่ายให้แก่หน่วยงาน ต่างๆ ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ การปฎิบัติงานจะต้องเป็นไป ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลง

แบ่งออกเป็น 4 งาน
1. งานจัดซื้อ จัดจ้าง
2. งานบัญชีพัสดุ
3. งานคลังพัสดุ
4. งานซ่อมบำรุง

 

   
• --------------------------------------------------------------- •