ฝ่ายแผนงานและประเมินผล
 

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล มีทั้งหมด 3 งาน ประกอบด้วย

 1. งานนโยบายและยุทธศาสตร์
 2. งานแผนงานและงบประมาณ
 3. งานติดตามและประเมินผล

(1) งานนโยบายและยุทธศาสตร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
 • จัดทำแผนคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี
 • จัดทำและดำเนินการตามนโยบายเฉพาะกิจ/เร่งด่วน เช่น การประสานงาน การติดตามเพื่อการดำเนินการด้าน COE, Service Plan
 • จัดทำโครงการเพื่อการทบทวนแผนยุทธศาสตร์องค์กร
 • ประสานงานและดำเนินการพัฒนาคุณภาพตามนโยบายพัฒนาคุณภาพขององค์กร
 • ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา

(2) งานแผนงานและงบประมาณ หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำคำขอและจัดสรรแผนงบประมาณประจำปี
 • จัดทำคำขอและจัดสรรแผนเงินบำรุงประจำปี
 • จัดทำคำขอตามแผนงาน/โครงการอื่นๆ
 • จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 • ตรวจสอบความถูกต้องของแผนงาน/โครงการ ที่กลุ่มงานเสนอขึ้นมาเพื่อขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณ/เงินบำรุงงบลงทุนประจำปี
 • จัดทำโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดทำแผนงบประมาณ/แผนเงินบำรุงประจำปี ให้กลุ่มงาน/ฝ่ายต่างๆ
 • ให้คำปรึกษาหรือแนะนำการจัดทำแผนงาน/โครงการ เช่น โครงการวิจัย โครงการถ่ายทอด การจัดทำคำของบลงทุน ฯลฯ

(3) งานติดตามและประเมินผล หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานรายเดือนทั้งแผนงบประมาณ/แผนเงินบำรุงประจำปี
 • ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการอื่นๆ
 • ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
 • จัดทำโครงการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ
 • จัดทำรายงานประจำปีสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 • ให้คำปรึกษาหรือแนะนำการรายงานผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการต่างๆ
 • สำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
• --------------------------------------------------------------- •