แบ่งออกเป็น 2 งาน
1. งานหลักประกันสุขภาพ
2. งานสวัสดิการสังคม

หน้าที่ ความรับผิดชอบงานหลักประกันสุขภาพ
- เป็นหน่วยรับตรวจเอกสารใช้สิทธิและรับรองสิทธิ ของผู้รับบริการทุกประเภทสิทธิบัตร
- ตรวจสอบความถูกต้องในสิทธิบัตร ของผู้รับบริการทุกประเภทสิทธิบัตร จากฐานข้อมูลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ/สำนักงานประกันสังคม
- ลงทะเบียน รวบรวมข้อมูล สถิติผู้ใช้สิทธิบัตร
- เป็นศูนย์ข้อมูลในการติดต่อสอบถาม ข้อมูลการใช้สิทธิบัตรทุกประเภท
- อำนวยความสะดวก บริการ ให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการที่มาติดต่อขอใช้สิทธิ
- จัดทำข้อมูล แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิ ให้ผู้รับบริการมีความเข้าใจและนำสิทธิมาใช้ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น
- พัฒนางานด้านบริการตรวจสอบสิทธิให้มีความรวดเร็ว ทันสมัย อยู่เสมอ
- เป็นศูนย์ประสานงานให้คำปรึกษา ตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันสุขภาพของหน่วยงานให้แก่ประชาชน และองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน
- ให้ความรู้แก่ผู้มีสิทธิในหลักประกันสุขภาพต่างๆ ให้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ
- ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขตามสิทธิที่พึงได้รับ อย่างเสมอภาค เหมาะสม และเป็นธรรม
- ประนีประนอมทำความเข้าใจ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้สิทธิตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
-จัดทำและเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับหลัก ประกัยสุขภาพต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบบริการ ให้แก่ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่
- ประสานงานระหว่างผู้รับบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับบริการด้านสุขภาพ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดความเข้าใจและแก้ไขปัญหาในการบริการให้สามารถดำเนินการไปได้อย่างรวด เร็ว


หน้าที่ความรับผิดชอบงานสวัสดิการ สังคม
- ให้การอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านค่ารักษาพยาบาล และปัญหาทางด้านจิตสังคม อันเป็นอุปสรรคต่อการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถรับการรักษาได้
- ให้การฟื้นฟูทางด้านสมรรถภาพทางด้านจิตสังคมผู้ป่วย/ครอบครัว ในระหว่างรับการรักษา/สิ้นสุดการรักษา เพื่อให้ผู้ป่วย/ครอบครัว สามารถดำรงชีวิตได้ตามอัตภาพและสามารถพึ่งตนเองได้
- จัดหาและจัดสรรทรัพยากรทางสังคม เพื่อใช้ในการช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหาของผู้ป่วยและครอบครัว
- เป็นศูนย์ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคมะเร็ง   
• --------------------------------------------------------------- •