หน้าที่หลักของหน่วยงาน (Job Description)

รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล คลอบคลุมทั้งการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และการวางแผนอัตรากำลังคน ให้สอดคล้องกับภารกิจของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และสอดรับกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลง ตามนโยบายของกรมการแพทย์ และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอต่อภาระงานที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งดำเนินการตามขั้นตอนการพัฒนา ทรัพยากรบุคคลภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ทุกขั้นตอน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนาและให้คำแนะนำ ปรึกษา เรื่องการฝึกอบรม ประชุม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน / ลาศึกษาต่อ ทั้งภายในและต่างประเทศ สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและสมรรถนะ ตลอดจนติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและนำ ข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อวางแนวทางการพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงาน

แบ่งงานภายในออกเป็น 3 งาน ดังนี้

 1. งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 2. งานประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะ
 3. งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. งานบริหารทรัพยากรบุคคล
  • การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งและประเมิน
  • การจัดทำโครงสร้าง การวางแผนอัตรากำลัง และการพัฒนาระบบอัตรากำลัง
  • การวางแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหมวด ค่าจ้างชั่วคราว
  • การควบคุมบัญชีถือจ่ายเงินเดือน และค่าจ้าง
  • การจัดทำทะเบียนประวัติและบำเหน็จ ความชอบ
  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 2.  งานประเมินผลการปฏิบัติงานและ สมรรถนะ
  • สนับสนุน ส่งเสริม ให้บุคลากรในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ทุกกลุ่มงาน / ฝ่าย มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการและสมรรถนะ
  • ติดตาม รวบรวม และตรวจสอบความถูกต้องของแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการและสมรรถนะ (สมุดพก) ของบุคลากรในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
  • วิเคราะห์ และจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและสมรรถนะ
  • จัดทำโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  • รับผิดชอบข้อมูลตัวชี้วัดของฝ่าย ทรัพยากรบุคคล ที่งานประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ได้รับมอบหมาย
  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 3.  งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • การสำรวจ วิเคราะห์ความต้องการศึกษา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
  • การจัดทำแผนงาน / โครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคล
  • การบริหารแผนงาน / โครงการพัฒนาบุคลากร
  • การประสานการฝึกอบรม ศึกษาต่อ ดูงาน และประชุมทั้งในและต่างประเทศ
  • การติดตามประเมินผลการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
  • การประกันคุณภาพการฝึกอบรม
  • การพัฒนาระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • การจัดทำฐานข้อมูลสถิติการพัฒนาตน เองของบุคลากร
  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

   
• --------------------------------------------------------------- •