หน้าที่ และความรับผิดชอบของกลุ่มงาน

•  ดูแลผู้ป่วยนอกโดยเป็นที่ปรึกษารับ เรื่องความผิดปกติของ Papsmear ให้การวินิจฉัยโดยเครื่องมือพิเศษ เช่น Colposcope exzimination และให้การรักษาเฉพาะที่ด้วยเครื่องจี้เย็น เครื่องจี้ห่วงไฟฟ้า

•  รับ Refer ผู้ป่วยมะเร็งนรีเวชจากโรงพยาบาลอำเภอ , จังหวัด

•  ผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช

•  ให้เคมีบำบัดผู้ป่วยมะเร็งนรีเวชตาม Protocol ของโรงพยาบาล และนอก Protocol ตามการวินิจฉัยที่ตั้งขึ้น

•  ดูแลผู้ป่วยในด้านมะเร็งนรีเวช

•  ติดตามการรักษาผู้ป่วย

•  เก็บข้อมูลทางการรักษา และวินิจฉัยด้านมะเร็งนรีเวช และรายงาน

•  ศึกษา และทำวิจัยร่วมกับหน่วยงานวิจัย , เคมีบำบัด , และรังสีรักษา

•  ให้การสอนและฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ฝึกหัด นักศึกษาแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ด้านอื่น ๆ

อัตรากำลัง ที่มี

- แพทย์ประจำ จำนวน 1 อัตรา

- แพทย์ที่ปรึกษา จำนวน 3 อัตรา

- แพทย์นอกเวลา จำนวน 1 อัตรา

- เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

คลินิกนรี เวช
   
• --------------------------------------------------------------- •