1. งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

•  ฟื้นฟูสภาพร่างกายทางกายภาพบำบัดด้วยเครื่องมือทางการแพทย์

2. งานคลินิกระงับปวด

•  ประเมินอาการปวดเพื่อวางแผนการรักษาที่ถูกต้อง •  พิจารณาวิธีบำบัดอื่นเพื่อรักษาและบรรเทาอาการเจ็บปวด

•  ติดตามดูแลผู้ป่วยภายหลังการให้ยาและการบำบัดรักษา

•  ประเมินผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง

3. งานพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3.1 งานดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน
•  ให้คำแนะนำผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับการดูแลตน เองที่บ้าน

•  ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านตามแผนการรักษา

•  ประสานงานกับหน่วยงานทางการแพทย์ใกล้บ้านเพื่อการดูและรักษากรณีฉุกเฉิน

•  ให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับอาการและอาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

•  จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยหนักช่วยตัวเองไม่ได้

3.2 งานออ สโตมีและดูแลบาดแผล

•  ให้ความรู้ คำแนะนำเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลทวารเทียมต่างๆ ได้ด้วยตนเอง

•  แนะนำให้ความรู้ในการแก้ปัญหาแก่ผู้ป่วยและญาติเมื่อเกิดอาการแทรกซ้อน

•  ให้คำแนะนำและสาธิต การใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่นการใช้ถุงทวารเทียม

•  ประเมินภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ทวารเทียมและแก้ไข

 

   
• --------------------------------------------------------------- •