หน้าที่ความรับผิดชอบของ กลุ่มงาน

  1. รักษา ดูแล และทำการป้องกันโรคเรื้อรังทางช่องปาก และหรือโรคมะเร็งทางช่องปาก
  2. วาง แผนและพัฒนาการรักษาและการดูแลป้องกัน ประสานงานระหว่างแพทย์สาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. รับ ปรึกษาทางด้านทันตกรรมจากการส่งต่อจาก ภายในและภายนอกสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
  4. ประชุม เข้าร่วมทางวิชาการและสัมมนาเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ในการนำมาปรับปรุงการ รักษา ป้องกัน
  5. เป็น วิทยากรในการบรรยายในการประชุมและเป็น อาจารย์พิเศษ
  6. การ จัดทำสถิติของผู้ป่วยที่มาใช้บริการ
  7. ส่ง เจ้าหน้าที่ไปอบรมเพื่อเพิ่มพูนความ รู้ออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่เพื่อหา ข้อมูลและพัฒนากลุ่มงาน
  8. ให้ ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ ช่องปาก
  9. ให้ การรักษาและบูรณะฟันให้มีสภาพที่ สามารถใช้งานได้

 

 

   
• --------------------------------------------------------------- •