ครง สร้างการแบ่งงานภายใต้กลุ่มงานเภสัชกรรม

 

1. งานจ่ายยา รับผิดชอบบริการ จ่ายยาให้ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ให้คำปรึกษา ตรวจคุณภาพ เก็บรักษายา และเวชภัณฑ์ที่ใช้ในโรงพยาบาล

1.1 หน่วยจ่ายยาผู้ป่วยนอก

บริการจ่ายยาให้ผู้ ป่วยนอก ให้คำปรึกษา ตรวจสอบคุณภาพการเก็บรักษายาและเวชภัณฑ์ภายในงานจ่ายยาผู้ป่วยนอก

1.2 หน่วยจ่ายยาผู้ป่วยใน

บริการจ่ายยาผู้ป่วย ใน และหอผู้ป่วยใน ให้คำปรึกษา ตรวจสอบคุณภาพการเก็บรักษายา และเวชภัณฑ์ภายในงานจ่ายยาผู้ป่วยใน

1.3 หน่วยเภสัชกรรมคลินิก

การดูแลผู้ป่วยทาง ด้านเภสัชกรรม ได้แก่ การเฝ้าระวังผลข้างเคียงจากการใช้ยา การให้คำปรึกษา แนะนำผู้ป่วยเกี่ยวกับยา , การประเมินผลการใช้ยาของผู้ป่วย เป็นต้น

2. เภสัชกรรมการผลิต รับผิดชอบผลิตยาทั่วไปและ ยาปราศจากเชื้อ , เตรียมยาเคมีบำบัด

2.1 หน่วยเตรียม ผลิตยาทั่วไป

รับผิดชอบผลิตยาทั่ว ไปและยาปราศจากเชื้อ ที่ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วย โรคเฉพาะทาง และยังเป็นการลดต้นทุนการจัดซื้อด้วยส่วนหนึ่ง

2.2 งานเตรียมยาเคมีบำบัด

เพื่อให้บริการแก่ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับยาเคมีบำบัดที่มีประสิทธิภาพและ ปลอดภัยทั้งแก่ผู้ป่วย บุคลากรและสิ่งแวดล้อม

3. งานบริหารเวชภัณฑ์ รับผิดชอบบริหารงานบุคคล พัสดุเวชภัณฑ์ยา งานธุรการ และสถิติเภสัชกรรม

3.1 งานจัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์

3.1.1 กำหนดความต้องการ โดย สำรวจความต้องการยาและเวชภัณฑ์ จัดทำบัญชีรายชื่อยาและเวชภัณฑ์ และ กำหนดคุณลักษณะของยาเวชภัณฑ์

3.1.2 การจัดซื้อ โดย วางแผนการจัดซื้อ ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อ คัดเลือกผู้จำหน่าย และ ตรวจรับยาและเวชภัณฑ์

3.1.3 การส่งมอบเวชภัณฑ์เข้างานคลังยา

3.2 งานคลังยา

3.2. 1 การลงบัญชีควบคุมยาและเวชภัณฑ์

3.2.2. การควบคุมการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์

3.2.3. การตรวจสอบยาและเวชภัณฑ์เก็บเข้าคลัง

3.2.4. การเก็บรักษายาและเวชภัณฑ์

3.2.5. รายงานการรับ – จ่ายยาและเวชภัณฑ์

3.2.6. การตรวจนับยาและเวชภัณฑ์คงเหลือ

3.2.7. การตรวจสอบยาและเวชภัณฑ์ประจำปี

3.2.8. รายงานปริมาณยาและเวชภัณฑ์คงคลัง

 

 

   
• --------------------------------------------------------------- •