บทความ : โภชนาการกับโรคมะเร็ง


แบ่งเป็น 2 งาน

1. งานโภชนบริการ
2. งานโภชนบำบัด

 

งานโภชนบริการ

1. ดำเนินการบริการอาหารผู้ป่วยใน ทุกประเภท อหารธรรมดา อาหารอ่อน อาหารเหลวใส , อาหารเหลวข้น อาหารทางสาย

2. การจัดทำรายการอาหารประจำวัน

3. จัดบริการเครื่องดื่มสมุนไพร อาหารเสริมน้ำเต้าหู้ ฯลฯ สำหรับผู้ป่วย OPD ผู้ป่วยห้องเจาะเลือด OPD

4. จัดอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อรับรองการประชุมวิชาการต่าง ๆ

งาน โภชนบำบัด

1.  บริการด้านโภชนบำบัด การดัดแปลงอาหารตามรายการอาหารประจำวันมาเป็นอาหารบำบัดโรคร่วมกับการรักษาทางยาให้ การสนับสนุนแผนการรักษาของแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีหน้าที่ดังนี้

2. ประเมินภาวะโภชนาการผู้ป่วย ร่วมวางแผนการให้โภชนบำบัด

3. กำหนดและคำนวณปริมาณสารอาหาร ให้แก่ผู้ป่วยเฉพาะโรค / เฉพาะราย พร้อมทั้งผลิตอาหารตามรายการที่กำหนด

4. มีการติดตามการบริโภคอาหารผู้ป่วย บันทึกปริมาณรายงานแพทย์ในกรณีศึกษา

5. ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการบริโภคอาหารไม่ถูกต้องของผู้ป่วย ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโภชนบำบัด การเลือกรับประทานอาหารให้ถูกต้อง ตามหลักโภชนาการ สาธิตและให้เทคนิคการทำอาหารเพื่อให้ผู้ป่วย ญาติ ผู้ป่วยสามารถตามความรู้ที่ได้รับ ลงสู่ไปปฏิบัติจริงได้เมื่อกลับไปพักฟื้นที่บ้าน เพื่อให้เกิดผลดีในการรักษายิ่งขึ้น

6. ปรับปรุงสูตรอาหารชนิดต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ป่วยได้อาหาร สารอาหารครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการรักษาเฉพาะโรค/เฉพาะราย และอีกทั้งเป็นการสนับสนุน การรักษาตามคำสั่งแพทย์ให้สัมฤทธิ์ผล ยิ่งขึ้น

7. จัดทำเอกสารเผยแพร่ด้านอาหารและโภชนาการ สูตรอาหารเฉพาะโรค / เฉพาะรายการเตรียมอาหารทางสายให้อาหาร เทคนิคการทำอาหาร วิธีการเตรียมเครื่องดื่มสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ความรู้ต่าง ๆ ที่น่าสนใจเป็นต้น

8. ค้นคว้า และวิจัย ดำเนินการค้นคว้าและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ การให้โภชนบำบัดและโภชนศึกษา แก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ ประชาชนผู้สนใจ การทดลองสูตรอาหารชนิดต่าง ๆ มีการดัดแปลงสูตรอาหารจากรายการอาหารธรรมดาประจำวัน โดยมีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ป่วย และติดตามประเมินผลทุกเดือน และจะปรับรายการอาหารให้ผู้ป่วยตามความต้องการอย่างสม่ำเสมอ และมีการดัดแปลงอาหารทางสายให้เป็นสูตรอาหารทาง สายเฉพาะโรค / เฉพาะราย มีการคิดตำรับอาหารเสริม เพิ่มเทคนิคการทำอาหาร การตกแต่งสีสรรค์ ให้ดูน่าสนใจ และเพิ่มความอยากอาหารมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็งจะมีความรู้สึกเบื่ออาหาร

 

   
• --------------------------------------------------------------- •