กลุ่ม งานสนับสนุนวิชาการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

•  สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์สาขาต่างๆ ในระดับตติยภูมิ และเฉพาะทาง

•  ประสานงานเกี่ยวกับโครงการวิจัยในสาขาต่างๆ รวมทั้งติดตามผลงานให้ตรงตามแผนงาน และเป้าหมาย ที่กำหนดไว้

•  ดำเนินการประสานการจัดฝึกอบรม ประสานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ในสาขาต่างๆ

•  ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการวิชาการ ในการพิจารณาคัดเลือกงานวิจัยตามที่กลุ่มงานต่างๆเสนอมา รวมถึง งานวิชาการ งานบริการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แบ่งงานเป็น 4 งาน
1. งานถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์
2. งานประสานโครงการวิจัย
3. งานเสริมสร้างสุขภาพ
4. งานห้องสมุด
5.งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด

งาน ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

•  ถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคมะเร็ง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับ ในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐ และเอกชน ตามนโยบายการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

•  จัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขทุกระดับ จัดประชุมวิชาการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ

•  ส่งเสริม สนับสนุน การผลิตสื่อเพื่อใช้ในการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง

•  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

เสริม สร้างสุขภาพ มีหน้าที่ความรับผิด ชอบ ดังนี้

เป็นหน่วยงานที่ทำ หน้าที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพหรือสร้างเสริม สุขภาพ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง
จากการเกิดโรคมะเร็ง แก่บุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องและประชนทั่วไป โดยใช้กลยุทธในการดำเนินงานดังนี้

  • ผลิตและเผยแพร่ องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจาการเกิดโรคมะเร็ง
    ในรูปแบบสื่อเทคโนโลยีต่างๆ
  • กระตุ้นกลุ่มเป้า หมาย โดยดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ทำให้เกิดความตระหนัก และนำไปสู่พฤติกรรมการดูแลตนเอง
    ครอบครัว และสังคม รวมทั้งนำไปสู่การถ่ายทอดในการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันปัญหาโรคมะเร็งต่อไป
  • ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านโรคมะเร็ง เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
  • ศึกษา วิจัย ประเมินผลและวางแผนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อป้องกันปัญหาโรคมะเร็ง

งานห้องสมุด มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

ให้บริการยืมหนังสือ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ด้านโรคมะเร็งและการสาธารณสุข

 


 

   
• --------------------------------------------------------------- •