กลุ่ม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการพัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบ่งออกเป็น 5 งาน

• งานระบบปฎิบัติการโรงพยาบาล
• งานเวชระเบียน
• งานทะเบียนมะเร็ง
• งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
• งานอุปกรณ์โครงสร้าง

 

 

   
• --------------------------------------------------------------- •