บท ความ : ศัลยกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง

 


แบ่งเป็น 6 งาน
1. งานศัลยกรรมมะเร็งระบบทางเดินหายใจ
2. งานศัลยกรรมมะเร็งเต้านม
3. งานศัลยกรรมมะเร็งระบบทางเดินอาหาร
4. งานศัลยกรรมมะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
5. งานศัลยกรรมมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะ
6. งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

•  ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้
การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี่ทางการ แพทย์ สาขาศัลยกรรมระบบทางเดินหายใจ เต้านม ระบบทางเดินอาหาร กระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวกัน และระบบทางเดินปัสสาวะ

•  ให้การสอนและฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ฝึกหัดนักศึกษาแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ด้านอื่น ๆ

•  ให้บริการทางการแพทย์ ตรวจ วินิจฉัย บำบัดรักษา ผ่าตัด และฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในระดับตติยภูมิของผู้ป่วย ทางสาขาศัลยกรรมระบบทางเดินหายใจ เต้านม ระบบทางเดินอาหารกระดูกและเนื้อเยื่อ เกี่ยวกับ และระบบทางเดินปัสสาวะ

•  นิเทศงาน ให้คำปรึกษา แนะนำในสาขาศัลยกรรมระบบทางเดินหายใจ เต้านม ระบบทางเดินอาหาร กระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และระบบทางเดินปัสสาวะ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

•  คลินิก ให้บริการผู้ป่วยนอกศัลยกรรม

 

 

 

   
• --------------------------------------------------------------- •