หน้าที่ ความรับผิดชอบกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา

•  ให้การระงับความรู้สึกผู้ป่วยที่มารับ การผ่าตัด ทั้งให้ยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกายและให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน

•  ดูแลเฝ้าระวังผู้ป่วยหลังให้ยาระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้นจนปลอดภัยและส่งกลับหอ ผู้ป่วย

•  ดูแลให้ยาระงับปวดผู้ป่วยหลังผ่าตัด

•  ให้บริการระงับความรู้สึกผู้ป่วยใส่แร่ กลุ่มงานรังสีรักษา

•  บริการใส่ท่อช่วยหายใจที่หอผู้ป่วยต่างๆ ในกรณีใส่ท่อช่วยหายใจยาก

•  ให้การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ ในกรณีต้องใช้เครื่องช่วยหายใจหลังผ่าตัด

•  ช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยทั้งในและนอกห้องผ่าตัด


แบ่งออกเป็น 2 งาน
1. งานบริการวิสัญญี
2. งานพยาบาลวิสัญญี

หน้าที่ความรับผิดชอบงานบริการวิสัญญี และงานพยาบาลวิสัญญี

บริการผู้ป่วยในห้องผ่าตัด
1. เยี่ยมผู้ป่วยก่อนให้ยาระงับความรู้สึก
2. ให้ยาระงับความรู้สึก
3. ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้น
4. นำส่งผู้ป่วยกลับหอผู้ป่วย
5. เยี่ยมผู้ป่วยหลังให้ยาระงับความรู้สึก

บริการผู้ป่วยนอกห้องผ่าตัด
1. ให้ยาระงับปวดผู้ป่วยหลังผ่าตัด
2. บริการใส่ท่อช่วยหายใจผู้ป่วยที่หอผู้ป่วย ในกรณีใส่ท่อช่วยหายใจยาก
3. ให้การดูแลผู้ป่วย ที่ใช้เครื่องช่วยหาย ในกรณีต้องใช้เครื่องช่วยหายใจหลังผ่าตัด
4. ช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยทั้งในและนอกห้องผ่าตัด

บริการผู้ป่วยใส่แร่
1. เยี่ยมผู้ป่วยก่อนให้ยาระงับความรู้สึก
2. ให้ยาระงับความรู้สึก
3. ดูแลผู้ป่วยหลังให้ยาระงับความรู้สึก
4. เยี่ยมผู้ป่วยหลังให้ยาระงับความรู้สึก


อัตรา กำลังที่มี
- วิสัญญีแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
- วิสัญญีพยาบาล
พยาบาลวิชาชีพ 8 จำนวน 2 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพ 7 จำนวน 4 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพ 6 จำนวน 2 อัตรา

- ผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
- เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
หมายเหตุ
วิสัญญีพยาบาลต้องปฏิบัติงานใน 4 จุด ดังนี้
1. ห้องผ่าตัดศัลยกรรมจำนวน 3 ห้อง ( พยาบาลวิสัญญี 2 คน / 1 ห้องผ่าตัด )
2. ห้องใส่แร่กลุ่มงานรังสีรักษา จำนวน 1 ห้อง / (2 คน / 1 ห้อง ) บางครั้งถ้ามีการผ่าตัดเพิ่มอีก 1 ห้อง พยาบาลที่ปฏิบัติงานในจุดนี้จะต้องรับผิดชอบด้วย
3. ห้องพักฟื้นจำนวน 1 ห้อง ( พยาบาลวิสัญญี 2 คน ) และนำส่งผู้ป่วยกลับหอผู้ป่วย และรับผิดชอบงานบริการช่วยฟื้นคืนชีพนอกห้องผ่าตัดด้วย
4. คลินิกระงับปวด พยาบาลวิสัญญีต้องรับผิดชอบงานคลินิกระงับปวด จำนวน 1 คน

 

   
• --------------------------------------------------------------- •