แบ่ง ออกเป็น 2 งาน

1. งานอายุรกรรมทั่วไป
2. งานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล

   
• --------------------------------------------------------------- •