การรักษาด้วยยาเคมีบำบัด หรือ ยาต้านมะเร็ง คือ การรักษาหลักที่สำคัญสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะลุกลามเฉพาะที่ หรือ มีการกระจายตัวไปตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายแล้ว โดยสามารถบำบัดรักษาร่วม กับการผ่าตัด หรือ รังสีรักษา เพื่อหวังให้ หายขาด ปราศจากโรค มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ มีชีวิตยืนยาว

กลุ่มงานเคมีบำบัด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักที่มีความสำคัญในด้าน

 1. บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยการใช้ยา โดยแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบำบัดรักษา
 2. ผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยยา เพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างเหมาะสม ปลอดภัย คุ้มค่า ตามมาตรฐานประเทศไทย โดยเฉพาะมะเร็งที่พบบ่อยในประชากรไทย เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งทางเดินอาหาร มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น
 3. ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัย พัฒนาการรักษาโรคมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย ด้วยยาร่วมกับการรักษา อื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นสูง และความรู้โรคมะเร็ง และการรักษาที่ทันสมัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์และ ประชาชนทั้งในและต่างประเทศ

คุณสมบัติของแพทย์ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานเคมีบำบัด

ต้องเป็นแพทย์ที่จบการศึกษาด้านอายุรกรรมโรคมะเร็ง (Medical Oncology) ได้รับวุฒิบัตรฯ อายุรกรรมโรคมะเร็ง เพราะต้องมีความรู้เรื่องโรคมะเร็ง (Natural behavior of Cancer) กลไกการออกฤทธิ์ของยาเคมีบำบัด วิธีการป้องกัน แก้ไขพิษและผลข้างเคียง เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความสามารถให้การบำบัด รักษาอาการข้างเคียงต่าง ๆ ได้ทันท่วงที

การบำบัดรักษาโรคมะเร็งด้วยยาหรือเคมีบำบัด จะประสบความสำเร็จทั้งด้านสุขภาพและด้านเศรษฐศาสตร์ แพทย์ผู้รักษา รวมทั้ง ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษในเรื่องของ information Technology, Management information system และ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์ในการ เผยแพร่ข้อมูลและติดต่อกับวงการโรคมะเร็งโลก

หน้าที่ ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบในการบำบัดรักษาโรคมะเร็งด้วยยาต้าน มะเร็ง ฮอร์โมน สารเคมีหรือยาที่มีคุณสมบัติใน การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน รวมทั้งยาที่มีคุณสมบัติป้องกัน หรือบำบัดอาการข้างเคียงที่เกิดจากการรักษา ด้วยเคมีบำบัด โดยประสานงานร่วมกับกลุ่มงานศัลยกรรม และรังสีรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยหายจาก โรคมะเร็ง มีชีวิตยาวนานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 2. ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัย พัฒนาการรักษาโรคมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย
 3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นสูง และความรู้โรคมะเร็ง และการรักษาที่ทันสมัยให้กับคณะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักศึกษา และบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไปทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก
 4. เป็นสถานฝึกอบรมร่วมสำหรับแพทย์ระดับ ผู้ช่วยอาจารย์สาขาอายุรกรรมโรคมะเร็ง (fellow in Medical Oncology)
 5. ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและศูนย์รับการส่งต่อ สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วย เคมีบำบัด จากโรงพยาบาลเครือค่าย
 6. เข้าร่วมประชุม Tumor conference ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ การประชุมที่เกี่ยวข้อง ใน ฐานะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการรักษามะเร็งด้วยยา

หน้าที่ ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบในการบำบัดรักษาโรคมะเร็งด้วยยาต้าน มะเร็ง ฮอร์โมน สารเคมีหรือยาที่มีคุณสมบัติใน การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน รวมทั้งยาที่มีคุณสมบัติป้องกัน หรือบำบัดอาการข้างเคียงที่เกิดจากการรักษา ด้วยเคมีบำบัด โดยประสานงานร่วมกับกลุ่มงานศัลยกรรม และรังสีรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยหายจาก โรคมะเร็ง มีชีวิตยาวนานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 2. ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัย พัฒนาการรักษาโรคมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย
 3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นสูง และความรู้โรคมะเร็ง และการรักษาที่ทันสมัยให้กับคณะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักศึกษา และบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไปทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก
 4. เป็นสถานฝึกอบรมร่วมสำหรับแพทย์ระดับ ผู้ช่วยอาจารย์สาขาอายุรกรรมโรคมะเร็ง (fellow in Medical Oncology)
 5. ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและศูนย์รับการส่งต่อ สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วย เคมีบำบัด จากโรงพยาบาลเครือค่าย
 6. เข้าร่วมประชุม Tumor conference ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ การประชุมที่เกี่ยวข้อง ใน ฐานะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการรักษามะเร็งด้วยยา

แบ่ง หน่วยงานออกเป็น 3 งาน

 1. งานเคมีบำบัดก้อนทูม
 2. งานมะเร็งเคมีบำบัดโลหิตวิทยา
 3. งานวิจัยและพัฒนาการรักษาด้วยเคมีบำบัด

 

   
• --------------------------------------------------------------- •