แบ่งเป็น 2 งาน

1. งานมะเร็งหู คอ จมูก
2. งานฟื้นฟูผู้ป่วยมะเร็ง หู คอ จมูก

งานมะเร็ง หู คอ จมูก

• รับผิดชอบการบริการตรวจและรักษาที่ผู้ป่วยนอกให้ แก่ผู้ป่วยที่มารับการตรวจด้านหู คอ จมูก

•  รับผิดชอบดูแลรักษาผู้ป่วยที่ส่งต่อ หรือ ผู้ป่วยที่ปรึกษามาจากแผนกอื่น

•  รับผิดชอบการตรวจผู้ป่วยโดยการส่องกล้องตรวจเพื่อ ค้นหามะเร็งศรีษะ และ ลำคอ

•  รับผิดชอบดูแลการผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งศรีษะและลำคอ

•  ดูแลผู้ป่วยมะเร็งศรีษะและลำคอร่วมกับแผนกรังสี รักษา และ แผนกเคมีบำบัด

•  รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินของด้านหู คอ จมูก เช่น เลือดกำเดาออก การเจาะคอในผู้ป่วยที่มีการอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนต้น ( upper airway obstruction )

.2. งานฟื้นฟูผู้ป่วยมะเร็ง หู คอ จมูก

- ฝึกแก้ไขการพูด

•  รับผิดชอบการฟื้นฟูการพูดในผู้ป่วยไร้กล่องเสียง จากการผ่าตัดตัดกล่องเสียงของผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงหรือมะเร็งคอหอยส่วนล่าง

•  รับผิดชอบการแก้ไขการพูดในผู้ป่วยเสียงแหบ

- ตรวจการได้ยิน

•  รับผิดชอบตรวจการได้ยินในผู้ป่วยที่มารับการตรวจ เรื่องความผิดปกติของการได้ยิน

•  รับผิดชอบตรวจการได้ยินผู้เป็นมะเร็งโพรงหลังจมูก

•  รับผิดชอบการฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยิน เช่น ใส่เครื่องช่วยฟัง

คลินิก หู คอ จมูก

   
• --------------------------------------------------------------- •