การ แบ่งงานภายใน และหน้าที่ความรับผิดชอบ ของกลุ่มงานรังสีรักษา

ี่

1. งานตรวจและวางแผนการรักษา ผู้ป่วยนอก + ผู้ป่วยใน มีหน้าที่

- ทำการวางแผนการรักษาผู้ป่วยทุกราย ที่ผ่านมติจากห้องประชุมแพทย์Tumor Conference ว่าให้การรักษาด้วยรังสีรักษาด้วยวิธีการอย่างไร กำหนด ปริมาณรังสีที่จะใช้รักษาต่อวัน และปริมาณที่จะให้ทั้งหมด

- ตรวจและวางแผนการรักษาด้วยรังสี แก่ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ที่เป็นโรค มะเร็ง และมารับการรักษาที่กลุ่มงานรังสีรักษา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

- หาตำแหน่งของโรคมะเร็ง และขอบเขตบริเวณที่จะรักษาด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ ชนิด พิเศษ (Simulator) เพื่อทำให้การรักษาถูกต้อง แม่นยำขึ้น และถ่ายภาพ รังสีเอ็กซ์เก็บไว้เป็นหลักฐาน ก่อนที่จะเข้ารักษาด้วยรังสีตามห้องฉายรังสี แต่ละห้อง

- ตรวจผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในทุกราย อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ระหว่างการ รักษาด้วยรังสี พร้อมทั้งให้คำแนะนำต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพของผู้ป่วย และ ให้การรักษาตาม อาการของผู้ป่วยแต่ละราย

- เขียนรายงานการวางแผนการรักษาด้วยรังสีของผู้ป่วยทุกราย เมื่อเริ่มให้การ รักษา และเขียนรายงานผลการรักษาด้วยรังสีหลังจากให้การรักษาเสร็จสิ้น ไป แล้ว เพื่อเป็นหลักฐานทางการแพทย์ต่อไป

- ตรวจผู้ป่วยโรคมะเร็ง ด้วยเครื่อง Ultrasound

- นัด และติดตามผู้ป่วยที่ให้การรักษาครบแล้ว ตรวจเป็นระยะเวลาซึ่งขึ้นอยู่ กับอาการของผู้ป่วยแต่ละรายไป

- ตรวจผู้ป่วยที่มา Follow-up และบันทึกการตรวจแต่ละครั้งไว้ในแฟ้มประวัติ ผู้ป่วยประจำตัว ผู้ป่วยเพื่อเป็นหลักฐาน

- ส่งปรึกษาผู้ป่วยในบางรายไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อความเหมาะสมและ ถูกต้อง ในการรักษาโรคตามอาการผู้ป่วย อาทิเช่น ศัลยกรรม เคมีบำบัด เป็นต้น

- ส่งตรวจเลือด และอื่น ๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เพื่อหาข้อมูลของโรคตาม ความเหมาะสม จะได้ให้การรักษาถูกต้องมากขึ้น

- ให้ความรู้ทางด้านรังสีรักษา แก่นักศึกษาแขนงวิชาต่าง ๆ ผู้ฝึกอบรมในสาขา การสาธารณสุข และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลัก วิชาการ และความเป็นจริง ซึ่งเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางสาขานี้อีกทางหนึ่ง

2. งานรังสีรักษาระยะใกล้ ( ใส่แร่ ) ผู้ป่วยใน มีหน้าที่

- ให้การรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งด้วยรังสีจากแร่ซีเซียม -137 โดยใช้เครื่องมือ ใส่แร่ซีเซียม -137

- ให้การรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งด้วยรังสีจากแร่อิริเดียม -192 โดยใช้เครื่อง มือใส่แร่อิริเดียม -192

- ให้การรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งด้วยเครื่องรักษามะเร็งด้วยความร้อน

- ให้คำแนะนำผู้ป่วย ( สอนสุขศึกษาในการปฏิบัติตน ) ก่อนเข้ารับการรักษา ขณะรักษา หลังการรักษา ผู้ป่วยจะได้เข้าใจ และไม่กลัว ปฏิบัติได้ถูกต้อง

- เขียนรายงานการวางแผนการรักษาด้วยรังสีจากแร่ซีเซียม -137, แร่อิริเดียม -192 ของผู้ป่วยทุกรายเมื่อเริ่มให้การรักษา และเขียนรายงานผลการรักษาหลังจาก ให้การรักษาเสร็จ สิ้นไปแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานทางการแพทย์ต่อไปสำหรับผู้ป่วย ทุก ราย

- ให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาโดยการใส่แร่ซีเซียม -137 และแร่อิริเดียม -192 แก่นักศึกษาแขนงวิชาต่าง ๆ ผู้ฝึกอบรมในสาขาการสาธารณสุข และบุคคล ทั่วไปที่สนใจ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และความเป็นจริง ซึ่งเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางสาขานี้ อีกทางหนึ่ง

3. งานรังสีฟิสิกข์ ี มีหน้าที่

- ทำการวางแผนการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยรังสี ด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Planning System) เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้องตาม ความต้องการของ รังสีแพทย์

- ทดสอบการใช้เครื่องซิมูเลเตอร์ เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี

- ควบคุม ดูแล และทำการตรวจสอบเครื่องกำเนิดรังสีในกลุ่มงานรังสีรักษา ทุก เครื่อง ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี และถูกต้องตามลักษณะของเครื่อง เพื่อให้ได้รังสีที่มีคุณภาพ (quality) ปริมาณ (quantity) และพลังงาน (energy) ที่ถูกต้อง แม่นยำ และเที่ยงตรงตลอดเวลา

- ทำการตรวจสอบสภาพ และค้นหาข้อบกพร่องของเครื่องกำเนิดรังสีในกลุ่มงาน รังสี รักษาทุกเครื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการรั่วไหลของรังสีออกสู่ภายนอกเกินค่า มาตรฐาน ที่กำหนด

- ทำการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดปริมาณรังสีให้ถูกต้องแม่นยำ และได้ มาตรฐาน เดียวกับอุปกรณ์ที่กำหนดว่าเป็นมาตรฐานของประเทศ

- คำนวณปริมาณรังสีตามที่รังสีแพทย์กำหนดให้ถูกต้องกับการใช้เครื่องกำเนิด รังสี แต่ละเครื่องในกลุ่มงานรังสีรักษา

- คำนวณเวลาการรักษาโดยการใส่แร่ซีเซียม -137 และแร่อิริเดียม -192 ตามปริมาณ ที่รังสีแพทย์ต้องการตามข้อมูลทาง ฟิสิกส์

- ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยเครื่องใส่แร่อิริเดียม -192

- ควบคุม ดูแล และตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการวางแผนการรักษา ให้ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ถูกต้อง แม่นยำ และเที่ยงตรงตลอดเวลา

- ออกแบบ และคำนวณความหนาของวัสดุที่ใช้ในการกั้นรังสีที่ไม่ต้องการให้ผ่าน มา ถูกอวัยวะที่สำคัญของผู้ป่วยในขณะทำการรักษา ( เช่น ตะกั่ว หรือ Ostolloy) รวมถึงควบคุมการใช้ และรับผิดชอบเครื่องมือที่ใช้ในการหล่อแบบวัตถุกั้นรังสี อื่น ๆ

- จัดทำข้อมูลทางฟิสิกส์สำหรับเครื่องกำเนิดรังสีในกลุ่มงานรังสีรักษา เพื่อใช้ใน การคำนวณหาปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ ระหว่างการรักษา และดำเนินการตรวจ สอบข้อมูลเหล่า นี้อย่างสม่ำเสมอ

- ให้ความรู้ทางด้านฟิสิกส์ แก่นักศึกษาแขนงวิชาต่าง ๆ ผู้ฝึกอบรมในสาขาการ สาธารณ สุข และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และความเป็นจริง ซึ่งเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางสาขานี้อีกทางหนึ่ง

4. งานฉายรังสี มีหน้าที่

- หาตำแหน่งของโรคและขอบเขต บริเวณที่จะรักษาด้วยรังสีโดยเครื่องเอ็กซเรย์ ชนิดพิเศษ (Simulator) ก่อนที่ทำการรักษาด้วยรังสีโดยเครื่องกำเนิดรังสีต่างๆ และ ถ่ายภาพรังสีเอ็กซ์เก็บไว้เป็นหลักฐาน

- ทำการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องฉายรังสีทุกเครื่องในกลุ่มงานรังสีรักษา โดย วัด ปริมาณรังสีที่ได้จากเครื่องฉายรังสี ซึ่งจะต้องทำการตรวจวัดก่อนที่จะทำการ ฉายรังสีให้กับ ผู้ป่วยทุกวัน

- ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยรังสี โดยเครื่องกำเนิดรังสี คือ โคบอลท์ -60, เครื่อง เร่งอนุภาค 6 เอ็ม วี พร้อมชุดฉายรังสี , เครื่องเร่งอนุภาค 6 เอ็ม วี , เครื่องเร่งอนุภาค 6,15 เอ็ม วี , เครื่องใส่แร่ซีเซียม -137

- หาตำแหน่งของโรคและขอบเขต บริเวณที่จะรักษาโดยการใส่แร่ซีเซียม -137, แร่อิริเดียม -192 ด้วยเครื่อง C-ARM และถ่ายภาพรังสีเอ็กซ์เก็บไว้เป็นหลักฐาน

- ให้ความรู้ทางด้านการฉายรังสี แก่นักศึกษาแขนงวิชาต่าง ๆ ผู้ฝึกอบรมในสาขา การสาธารณสุข และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักวิชา การ และความเป็นจริง ซึ่งเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางสาขานี้อีกทางหนึ่ง

- ทำการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย เกี่ยวกับเทคนิคการฉายรังสี

- รวบรวมสถิติประจำเดือน ประจำปี ของกลุ่มงานรังสีรักษา

รังสี รักษา

   
• --------------------------------------------------------------- •