หน้าที่ ความรับผิดชอบ :-

•  ให้บริการตรวจวินิจฉัย ค้นหา และติดตามการรักษาโรคมะเร็งด้วยเครื่องมือด้าน Medical Imaging และรังสีร่วมรักษา

•  ถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติงานให้แก่นักศึกษาและบุคลากรทางการแพทย์ด้าน Medical Imaging

•  ศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนาการค้นหามะเร็งระยะต่างๆ ด้วยเครื่องมือทาง Medical Imaging

•  ให้การสนับสนุนแผนงานป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งด้วยเครื่องมือทาง Medical Imaging อย่างครบวงจร

แบ่ง งานภายในเป็น 3 งานหลัก ดังนี้ :-

1.  งานรังสีวินิจฉัย (Radiological Imaging)

1.1  เอกซเรย์ทั่วไป (General Examination : Chest, Plain film, Portable, Orthopantomography)

1.2  เอกซเรย์พิเศษ (Special Examination : Fluoroscopy, IVP)

1.3  อัลตราซาวด์ (Ultrasonography Imaging)

1.4  เอกซเรย์เต้านม (Mammography Imaging)

1.5  เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography Imaging)

1.6  เวชระเบียนเอกซเรย์

2.  งานรังสีร่วมรักษา (Intervention Radiology Imaging)

2.1  รังสีร่วมรักษาทางหลอดเลือด (Vascular Intervention)

2.2  รังสีร่วมรักษาที่ไม่ใช้หลอดเลือด (Non-Vascular Intervention)

2.3  รังสีร่วมรักษาก้อนเนื้อร้าย (Tumor Ablation)

2.4  ดูด/เจาะ/ตัดชิ้นเนื้อ (Localization & Stereotactic Biopsy)

2.5  พยาบาลเฉพาะทางรังสีวิทยา

3.   งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (Nuclear Medicine Imaging)

3.1  เวชศาสตร์นิวเคลียร์วินิจฉัย (Radionuclide Dignosis)
- ตรวจพยาธิสภาพอวัยวะต่างๆ โดยใช้สารกัมมันตรังสีและเครื่องมืออิลคโทรนิค
คอมพิวเตอร์ ประมวลผลประเภทต่างๆ พิมพ์ภาพทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์หรือผลการคำนวณ

- ควบคุมและดูแลตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือให้ทำงานอย่างภูกต้องและมีประสิทธิ-ภาพ

- ศึกษา ดูแล จัดการ การถ่ายภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของแพทย์

- ศึกษาโปรแกรม ประยุกต์ รูปแบบที่เกี่ยวกับเครื่องมือคอมพิวเตอร์ประมวลผลสำหรับการตรวจ

3.2  เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา (Radionuclide Therapy)
- ให้สารกัมมันตรังสีเพื่อการรักษาโรคมะเร็งของ ต่อมธัยรอยด์ มะเร็งตับ

- ให้สารกัมมันตรังสีเพื่อการรักษาโรคของต่อมธัยรอยด์อื่นที่ไม่ใช้โรคมะเร็ง

- ให้สารกัมมันตรังสีเพื่อบรรเทาอาการสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย

3.3  เภสัชรังสีและเวชภัณฑ์ (Radiopharmaceutical)
- เตรียม คำนวณ และควบคุมสารกัมมันตรังสีที่ใช้สำหรับวินิจฉัยโรคและรักษาโรค

- จัดหาและใช้เคมีภัณฑ์และเวชภัณฑ์

- จัดหาและใช้วัสดุกัมมันตรังสี

- ดูแลและจัดการเกี่ยวกับวัสดุปลอดเชื้อและไพโรเจน

- ตรวจสอบคุณภาพของสารเภสัชรังสีก่อนที่ให้กับผู้ป่วย

- ระมัดระวัง ดูแล การใช้สารกัมมันตรังสีให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานพลังงานปรมาณู เพื่อสันติ

- ขจัดการเปรอะเปื้อนทางรังสีในหน่วยงานและนอกหน่วยงานที่ใช้สารเภสัชรังสี

- ให้คำแนะนำทั้งผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องกับสารเภสัชรังสี

3.4  เวชระเบียนเวชศาสตร์นิวเคลียร์
- รับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้ฟิล์มวัดรังสีประจำตัว บุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับรังสี

- ดูแลรับผิดชอบและจัดคิวสำหรับการตรวจของผู้ป่วยนอกของแพทย์ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์

- จัดระเบียบ ที่เก็บฟิล์มเก่า ใหม่ ของผู้ป่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์

รังสีวินิจฉัย

   
• --------------------------------------------------------------- •