แบ่งออกเป็น 4 งาน

 • งานพยาธิวิทยา
 • งานเซลล์วิทยา
 • งานอิมมูโมฮิสโตเคมี
 • งานเก็บรักษาและจำหน่ายศพ

 

การตรวจทางพยาธิวิทยา          เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยวินิจฉัยโรคได้ โดยนำชิ้นเนื้อหรือเซลล์จากผู้ป่วยมาผ่านขบวนการตามวิธีมาตรฐานจนได้แผ่น slide ที่สามารถนำมาตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ได้ บางรายที่ยากอาจต้องมีการย้อมพิเศษเพิ่มเติม เพื่อประกอบการวินิจฉัย ซึ่งการที่จะวินิจฉัยได้ถูกต้องตามความเป็นจริงขึ้นกับปัจจัยหลายประการ การที่จะรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งจำเป็นต้องมีผลชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาเป็นมาตรฐานไว้ก่อนทำการรักษา

กลุ่มงานพยาธิวิทยา เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญในด้านหลักๆ ดังนี้

 1. ให้การวินิจฉัยโรคโดยการตรวจชิ้นเนื้อจากการผ่าตัดหรือการเจาะดูด
 2. ให้การวินิจฉัยโรคโดยการตรวจชิ้นเนื้อเร่งด่วนระหว่างที่คนไข้กำลังได้รับการผ่าตัดอยู่ (Frozen section)
 3. ย้อมพิเศษ Immunohistochemistry ชิ้นเนื้อมะเร็ง เพื่อประเมินข้อบ่งชี้ในการให้ยาเคมีบำบัด หรือเพื่อช่วยยืนยันการวินิจฉัยชนิดของเซลล์มะเร็ง
 4. ให้การวินิจฉัยโรคโดยการตรวจเซลล์จากการป้ายจากอวัยวะโดยตรง เช่น ปากมดลูก, หัวนม ฯลฯ
 5. ให้การวินิจฉัยโรคโดยการตรวจเซลล์ที่อยู่ในสารน้ำของร่างกาย
 6. ให้การวินิจฉัยโรคโดยการตรวจเซลล์ที่เจาะจากก้อนเนื้องอกหรือซีสในร่างกาย

คุณสมบัติของแพทย์ที่ปฏิบัติงานในงานพยาธิวิทยาและงานเซลล์วิทยา

 • เป็นแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรสาขาพยาธิวิทยาทั่วไปหรือกายวิภาคพยาธิวิทยา
 
• --------------------------------------------------------------- •