นางสาวอรสา อัครวัชรางกูร
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงาน


   

นางพรจันทร์  สัยละมัย
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล

 
หน้าที่และความรับผิด ชอบ    (ตามคำสั่งกรมการแพทย์)
รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี  รวมทั้ง ติดตามผลงานทางด้านวิชาการพยาบาล ให้ตรงตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้  ดำเนินการในการจัดฝึกอบรม  ในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการพยาบาล  และหน้าที่อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล  ซึ่งประกอบไปด้วย สำนักงานกลุ่มพยาบาล  ตลอดจน คณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
 
 
 
1.งานพัฒนาปฏิบัติการ พยาบาลขั้นสูง (APN)
 

นางพรจันทร์  สัยละมัย
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
หัวหน้างาน

   

นางสาวเปรมฤดี บุญภัทรานนท์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

   
นางสาวนิรมล  พจน์ด้วง
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
   
 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ
 1. ด้านบริการ
  - ดูแลและให้คำปรึกษาผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาซับซ้อนทางด้านสุขภาพ
  -  สอนและให้ความรู้แก่ผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรพยาบาลในเรื่องการดูแลผู้ป่วย
 2. ประสานการดูแล
  - ร่วมทีมสหสาขาในการดูแลผู้ป่วย เช่น ดูแลผู้ป่วยร่วมกับ Expert Care Team
 3. ด้านวิชาการ
  - พัฒนาแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ และ รวบรวมผลลัพธ์การดูแลอย่างเป็นระบบเพื่อ สนับสนุนให้หน่วยงานหรือองค์กรพยาบาล มีการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย
  -  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (R2R) และ/หรือ การวิจัยทางคลินิก
  - ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ศาสตร์ทางการพยาบาลที่เกี่ยวข้อง และนำลงสู่การปฏิบัติ และถ่ายทอดตามภารกิจขององค์กร
 4. ด้านการถ่ายทอดความรู้ สู่บุคลากรสุขภาพ
  - เป็นวิทยากร
 5. ด้านอื่นๆ
  - ร่วมกิจกรรมการให้ความรู้แก่ประชาชน
 
 
2.  งาน การพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC)
 

นางไกรรวี  ประภากร
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
หัวหน้างาน

   

นางสาวพัชรีย์  แสงทอง
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ
 1. ด้านบริการ
  - เฝ้าระวังและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Surveillance)
  - เฝ้าระวัง/ค้นหา การระบาดของเชื้อในโรงพยาบาล
  -  กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
  - ส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทางเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
  - เป็นที่ปรึกษาแก่บุคลากรเรื่องการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
  - ติดตามเฝ้าระวังสุขภาพบุคลากรด้านความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการทำงาน
 2. ประสานการดูแล
  - ร่วมทีมสหสาขาในการดูแลผู้ป่วย เช่น ดูแลผู้ป่วยร่วมกับ Expert Care Team
  - ประสานงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัย ในดูแลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในโรงพยาบาล
 3. ด้านวิชาการ
  - ศึกษาวิจัยและการนำผลการวิจัย เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล (Research and Utilize of Evidence Based Practice in Nursing Service)
 4. ด้านการถ่ายทอดความรู้ สู่บุคลากรสุขภาพ
  - เป็นวิทยากร
  - จัดหลักสูตรอบรม ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในผู้ป่วยมะเร็ง
 5. ด้านอื่นๆ
  - ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
  - ร่วมกิจกรรมการให้ความรู้แก่ประชาชน
 
 
3.  งานพัฒนาสารสนเทศและการจัดการความรู้ทางการพยาบาล (NI & KM)
 
 

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
รักษาการ หัวหน้างาน

   
นางบุปผาชาติ ขุนอินทร์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
   

นางอรวรรณ เมืองสำราญ
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ

1. พัฒนาฐานข้อมูลทางการพยาบาล ได้แก่

 • จัดทำฐานข้อมูลปฏิบัติการทางการพยาบาล ตามระบบจำแนกปฏิบัติการพยาบาลสากล (ICNP) 
 • จัดทำฐานข้อมูลวิจัยการพยาบาลโรคมะเร็ง
 • จัดทำฐานข้อมูล ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในหน่วยบริการพยาบาล
 • จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรกลุ่มภารกิจบริการ วิชาการ 

2. สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดย

 • จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการพยาบาล
 • สนับสนุน ส่งเสริม และประสานงานให้มีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการพยาบาล
 • เผยแพร่ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลวิชาการทางการพยาบาล ผ่านระบบ Internet และ Intranet ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

3. บริการ สืบค้น  และวิเคราะห์ ข้อมูล ทางการพยาบาล

 • สืบค้นข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ และด้านการพยาบาลที่สำคัญได้ทั้งจากระบบเอกสาร และระบบอิเลคโทรนิคส์
 • ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ โปรแกรม SPSS แก่บุคลากรในกลุ่มภารกิจ บริการวิชาการ
4. รวบรวม จัดเก็บ สถิติ รายงาน ของกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ และ สรุป วิเคราะห์ นำเสนอผู้บริหารทางการพยาบาลทุกไตรมาส


 
 

4.  งานถ่ายทอด ความรู้และเทคโนโลยีทางการพยาบาล ( K&T Transfer )

 
นางสาวเปรมฤดี  บุญภัทรานนท์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
หัวหน้างาน
   

นางสุภาภรณ์ วงศ์อนันท์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ
 1. กำหนดหลักสูตร การถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรพยาบาล
 2. ดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่มาศึกษา ดูงาน ในกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
 4. ประสานงานการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล จากสถานศึกษาที่ผลิตพยาบาล (การเป็นแหล่งฝึก)
 5. ประเมินผลการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการ พยาบาล


 

5.  งานพัฒนา ศักยภาพ/สมรรถนะ บุคลากรทางการพยาบาล (HRD)  

 
นางสาว นิรมล  พจน์ด้วง
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
หัวหน้างาน
   
นางสาวดารา วรรณ  ไทยหอม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   

นางสาวดวงพร งามพิทักษ์จิตต์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ
 1. วิเคราะห์ความต้องการและวางแผนพัฒนาศักยภาพและ สมรรถนะของบุคลากร ในกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
 2. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากร ในกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
 3. ประสานงานการฝึกอบรม และการศึกษาต่อของบุคลากร
 4. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากร ในกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ และสรุปรายงานทุกไตรมาส
 5. ดำเนินโครงการ “ทำดี ได้แต้ม” เพื่อส่งเสริมบุคลากรในการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร


 

6.  งานส่งเสริมการพัฒนา คุณภาพบริการ

 

นางสาวอรสา อัครวัชรางกูร
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
หัวหน้างาน

   
 

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ
 1. การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล
 2. ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล
 3. จัดทำบัญชีคุมเอกสาร /แบบฟอร์ม และออกรหัสเอกสาร /แบบฟอร์มของกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ


 

7.  งานการพยาบาล ให้การปรึกษา (Counseling)

 

นางสาวศิริพร ตาละชีพ
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
หัวหน้างาน

   

นางอัญชลี สุขขัง
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ
 1. ด้านบริการ
  - บริการให้การปรึกษา (Counseling) ผู้ป่วยที่ส่งมาจากหน่วยบริการต่างๆ
  - ติดตามประเมินผู้ป่วยที่ผ่านการให้การปรึกษา
  - ค้นหาผู้ป่วยที่มีโอกาสเกิดปัญหา /ทำร้ายตนเอง ในหอผู้ป่วย
  -  จัดกิจกรรมกลุ่มผู้ป่วยใน
 2. ประสานการดูแล
  - ร่วมทีมสหสาขาในการดูแลผู้ป่วย เช่น ดูแลผู้ป่วยร่วมกับ Expert Care Team
  - ประสานงานกับทีมเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านเพื่อการดูแลที่ต่อเนื่อง   
 3. ด้านวิชาการ
  - จัดทำ สื่อ/ แนวทางปฏิบัติ ในการให้การปรึกษาผู้ป่วยมะเร็ง
 4. ด้านการถ่ายทอดความรู้ สู่บุคลากรสุขภาพ
  - เป็นแหล่งศึกษาดูงาน
  - เป็นวิทยากร
  - จัดหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การให้การปรึกษาผู้ป่วยมะเร็ง แก่บุคลากรภายในและภายนอก
 5. ด้านอื่นๆ
  - ช่วยกิจกรรมศูนย์มิตรภาพบำบัด
  - ให้คำปรึกษาผู้รับบริการในคลินิกอดบุหรี่
  - ร่วมกิจกรรมการให้ความรู้แก่ประชาชน


 

8. งานการพยาบาลโภชน บำบัด (Nutritional Support Care )

 
นางสาว วิลาวรรณ คูศิวิไลซ์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
หัวหน้างาน
   

นางกัณธิกา หมื่นแก้ว
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ
 1. ด้านบริการ
  - รับปรึกษาผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านโภชนาการจากหน่วยบริการต่างๆ
  - ติดตาม เยี่ยม ประเมินผู้ป่วยที่ให้การปรึกษา
  - สอนสาธิตการทำอาหารแก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล
 2. ประสานการดูแล
  - ร่วมทีมสหสาขาในการดูแลผู้ป่วย เช่น ดูแลผู้ป่วยร่วมกับ Expert Care Team
  - ประสานงานกับ กลุ่มงานโภชนวิทยา
  - ประสานงานกับหอผู้ป่วยในการกำหนดแนวทางการประเมินภาวะโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็ง
  - ประสานงานกับทีมเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านเพื่อการดูแลที่ต่อเนื่อง  
 3. ด้านวิชาการ
  - จัดทำ สื่อ/แนวทางปฏิบัติ ด้านโภชนาการผู้ป่วยมะเร็ง
  - วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ด้านโภชนาการ ทบทวนแนวทางปฏิบัติ และพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมแก่
    ผู้ป่วยแต่ละกลุ่ม
 4. ด้านการถ่ายทอดความรู้ สู่บุคลากรสุขภาพ
  - เป็นแหล่งศึกษาดูงาน
  - เป็นวิทยากร
  - จัดหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การดูแลภาวะโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็ง แก่บุคลากรภายในและภายนอก
 5. ด้านอื่น ๆ
  - ร่วมกิจกรรมการให้ความรู้แก่ประชาชน


 
9. งานการพยาบาลออสโตมีและแผล (Ostomy and Wound Care)
 

นางสาวอัญชลี  บุญตานนท์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
หัวหน้างาน

   
นางมัลลิกา ไวยรุต
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
   
นางสาววรพรรณ เตี๊ยะตาช้าง
พยาบาลวิชาชีพ
   

นางวรรณรัตน์ สัมฤทธิ์
ผู้ช่วยเหลือคนไข้

 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ
 1. ด้านบริการ
  - บริการรับปรึกษาผู้ป่วยมะเร็งที่ทำผ่าตัดลำไส้ออกทางหน้าท้อง เพื่อประเมินความพร้อมด้านจิตใจ
    ให้ความรู้เพื่อเตรียมรับการมีทวารใหม่ และ เพื่อกำหนด Stoma siting
  - บริการรับปรึกษาผู้ป่วยที่มีแผลมีปัญหาซับซ้อน เช่น Cancer wound, Pressure sore
  - บริการผู้ป่วยที่มี ทวารใหม่ และ/หรือ แผล อย่างต่อเนื่อง ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
  - ให้คำปรึกษาการเลือกใช้อุปกรณ์ออสโตมี
  - ให้ความรู้ คำแนะนำเพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยและญาติสามารถดูแลทวารใหม่ และ/หรือ แผล ได้ด้วยตนเอง
 2. ประสานการดูแล
  - ประสานงานกับทีมสหสาขาในการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน
  - ประสานงานกับทีมเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านเพื่อการดูแลที่ต่อเนื่อง  
 3. ด้านวิชาการ
  - ศึกษา วิจัย พัฒนา นวัตกรรมทางการพยาบาลด้านการดูแลออสโตมีและแผล
  - จัดทำ สื่อ/แนวทางปฏิบัติ ด้านการดูแลออสโตมีและแผล
 4. ด้านการถ่ายทอดความรู้ สู่บุคลากรสุขภาพ
  - เป็นแหล่งศึกษาดูงาน
  - เป็นวิทยากร
  - จัดหลักสูตรอบรมด้านการพยาบาลผู้ป่วยที่มีออสโตมีและแผล
 5. ด้านอื่นๆ
  - จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน สนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการดูแลทวารใหม่
  และแผล
  - ร่วมกิจกรรมการให้ความรู้แก่ประชาชน


 
10. งาน การพยาบาลระงับและบรรเทาปวด (Pain Care)

 

นาง ศิริพร สวยพริ้ง
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
หัวหน้างาน

   
นางสาวสร้อยทิพย์ ตรียศกล
พยาบาลวิชาชีพ
 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ
 1. ด้านบริการ
  - ปฏิบัติงานบริการพยาบาลในคลินิกระงับปวด
  - ประสานงานการรับปรึกษาผู้ป่วยที่มีอาการปวด
  - ประเมินผู้ป่วยที่มีอาการปวดมะเร็งทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกและติดตามประเมินผู้ ป่วยที่ได้รับยาแก้ปวดมะเร็ง
  - ให้คำแนะนำในการใช้ยาแก้ปวดมะเร็ง ตามแผนการรักษา
  - สนับสนุนให้มีการใช้กิจกรรมต่างๆ ในการบรรเทาปวดร่วมกับการใช้ยาตามแผนการรักษา
 2. ประสานการดูแล
  - ประสานงานเรื่องยาแก้ปวด กับโรงพยาบาลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย
  - ประสานงานกับทีมเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านเพื่อการดูแลที่ต่อเนื่อง  
 3. ด้านวิชาการ
  - ศึกษา วิจัย พัฒนา นวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อการบรรเทาอาการปวดมะเร็ง
  - จัดทำ สื่อ/แนวทางปฏิบัติ ด้านการประเมินอาการปวดและการใช้ยาแก้ปวด
 4. ด้านการถ่ายทอดความรู้ สู่บุคลากรสุขภาพ
  - เป็นแหล่งศึกษาดูงาน
  - เป็นวิทยากร
  - จัดหลักสูตรอบรมด้านการพยาบาลผู้ป่วยที่มีอาการปวด
 5. ด้านอื่นๆ
  - ร่วมกิจกรรมการให้ความรู้แก่ประชาชน


 
11. งานการพยาบาล เพื่อเตรียมพร้อมรับการสูญเสียและ เยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน (Bereavement and Home Care)
 

นางสาวอรสา อัครวัชรางกูร
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
หัวหน้างาน

   
นางกุลนภา บุญมากุล
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
   
นางสาว อังศุมาลิน เทมะธนานนท์
พยาบาลวิชาชีพ
 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ
 1. ด้านบริการ
  - รับปรึกษา ผู้ป่วยมะเร็ง ระหว่างหรือภายหลังรับการรักษา ที่ต้องการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน รวมทั้งผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่ส่งต่อจากหน่วยบริการ
  - เยี่ยม ประเมิน ศึกษาความต้องการ และ บริบทของผู้ป่วย ให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมผู้ป่วยและครอบครัว ตามสถานการณ์
  -  ให้บริการพยาบาล คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้ผู้ป่วย และครอบครัวมั่นใจในการดูแลตนเอง
  -  ให้บริการหลังการสูญเสีย โดยการเยี่ยมประเมินครอบครัว ภายหลังการสูญเสีย ให้ความรู้ และส่งเสริมให้ครอบครัวได้ดูแลสุขภาพด้านความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งที่มีการศึกษาพบความสัมพันธ์กับ พันธุกรรม เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ เป็นต้น
 2. ประสานการดูแล
  - ประสานงาน กับบุคลากร และ หน่วยงานต่างๆ ในชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว
  - ประสานงานกับทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ประเมินพบในการไปเยี่ยมผู้ป่วยที่ บ้าน
  - สื่อสารข้อมูลกลับ แก่ทีมผู้ดูแล
 3. ด้านวิชาการ
  - พัฒนารูปแบบบริการพยาบาลเพื่อเตรียมรับการสูญเสีย (Bereavement Care) ที่เหมาะสมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 4. ด้านการถ่ายทอดความรู้ สู่บุคลากรสุขภาพ
  - เป็นแหล่งศึกษาดูงาน
  - เป็นวิทยากร
  - ศึกษา และ ถอดบทเรียนจากประสบการณ์ การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย จัดทำเป็นสื่อเพื่อการถ่ายทอด
 5. ด้านอื่นๆ
  - ร่วมกิจกรรมการให้ความรู้แก่ประชาชน


 
เจ้าหน้าที่ สำนักงานกลุ่มงานวิชาการพยาบาล
 

นางจรัญญา ทองวัน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

   
นางสาวบุหงา จำปาทอง
นักจัดการงานทั่วไป
 


 
 
• --------------------------------------------------------------- •