นางพัชรี เจริญพร
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงาน


   
 
หน้าที่และความรับผิด ชอบ    (ตามคำสั่งกรมการแพทย์)
รับผิดชอบในการตรวจ รักษา พยาบาล โดยการคัดกรองผู้เข้ารับบริการตามภาวะสุขภาพประเภทความเจ็บป่วยและความรุนแรงของโรค ช่วยแพทย์ในการตรวจรักษาให้การพยาบาลก่อนและหลังการ ตรวจรักษา การปฐมพยาบาลในรายที่เกิดอาการรุนแรง หรือมีภาวะเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตเฉียบพลันให้คำปรึกษา แนะนำ แนะแนวแก่ผู้รับบริการ ผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการดูแลสุขภาพ รวมทั้งในรายที่ได้รับการส่งต่อจากหน่วยงานของโรงพยาบาลหรือหน่วยงานในเครือข่าย ซึ่งเป็นผู้ที่มีปัญหารุนแรง ยุ่งยากซับซ้อน ด้วยการใช้เทคนิคการให้คำปรึกษาให้เหมาะสมกับภาวะแวดล้อมอาการหรือภาวะแทรกซ้อน ซึ่งประกอบด้วยการให้พยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน การให้การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเล็ก ตลอดจนการให้การพยาบาลผู้ป่วยนอกสำหรับห้องตรวจต่าง ๆ
 
 
 
1. งานการพยาบาลศูนย์มะเร็งสตรี
 

นางสาวพรรณทิพา บุญส่ง
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
หัวหน้างาน

   
 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ

1. จัดบริการพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ของศูนย์มะเร็งสตรีได้แก่ คัดกรองมะเร็งเต้านม คลนิกมะเร็งเต้านม คลินิกคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และคลินิกมะเร็งนรีเวช
2. พัฒนาระบบบริการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล
3. ประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ผู้รับบริการมีความปลอดภัย

 
 

2.  งานการพยาบาลมะเร็งผู้ป่วยนอก

 

นางไข่มุกด์ อู่อ่อน
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
หัวหน้างาน

 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ

1.จัดบริการพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก และหน่วยคัดกรองด่านหน้า หน่วยนัดตรวจ คลินิกตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง (ช-ญ)  คลินิกศัลยกรรมมะเร็งทั่วไป ศูนย์ประสานงานการรับส่งต่อ คลินิกบริการรับส่งต่อ  คลินิก หู คอ จมูก  หน่วยรังสีร่วมรักษา  คลินิกระบบทางเดินอาหาร  และ หน่วยรับผู้ป่วยใน  
2.พัฒนาระบบบริการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพการ พยาบาล
3.ประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีผู้รับบริการมีความปลอดภัย

 
 

3. งานการพยาบาลศูนย์บริหารยาเคมีบำบัด และ เคมีบำบัดผู้ป่วยนอก

 

นางสาวอลิสา  ช่วงอรุณ
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล

   
หน้าที่ ความรับผิดชอบ

1.บริการพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ในศูนย์บริหารยาเคมีบำบัด และ คลินิกเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก 
2.พัฒนาระบบบริการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพการ พยาบาล
3.ประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ผู้รับบริการมีความปลอดภัย


 
 

4. งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก รังสีรักษา

 
นางจริยา สงวนไทร
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
หัวหน้างาน
 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ

1.บริการพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ในคลินิกตรวจรักษาผู้ป่วยนอกรังสีรักษา 
2.พัฒนาระบบบริการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพการ พยาบาล
3.ประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ผู้รับบริการมีความปลอดภัย


• --------------------------------------------------------------- •