นางกรชฎา ลีลาเลิศประเสริฐ
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน

   
 
หน้าที่และความรับผิด ชอบ    (ตามคำสั่งกรมการแพทย์)

รับผิดชอบงานให้บริการการพยาบาลที่ได้รับไว้รักษา ในหอผู้ป่วย โดยการให้การพยาบาลครอบคลุมและต่อเนื่องตลอด 24 ชม. ตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยแต่ละราย ปฏิบัติกิจกรรมการรักษาตามแผนการรักษา เฝ้าระวังอันตรายและภาวะแทรกซ้อน แก้ไขปัญหาที่เกิดจากภาวะการเจ็บป่วยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม รวมทั้งผู้ป่วยซึ่งมีปัญหาความเจ็บป่วยในระดับรุนแรงที่เสี่ยงต่อชีวิต โดยการเฝ้าระวัง วินิจฉัย และแก้ไขภาวะวิกฤต ใช้และปรับแต่งเครื่องมือพิเศษต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับปัญหาและสภาพการเจ็บป่วยของผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อบรรเทาอาการและความทุกข์ทรมานของผู้เจ็บป่วย ตลอดจนการให้การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดในห้องผ่าตัด ใหญ่ งานการพยาบาลวิสัญญี การให้การพยาบาลผู้ป่วยหนัก การให้การพยาบาลผู้ป่วยทางเครื่องมือพิเศษต่าง ๆ รวมทั้งงานหน่วยจ่ายกลาง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังให้การสอน แนะนำ ให้คำปรึกษาผู้ป่วยและญาติ เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และการฟื้นฟูสมรรถภาพ การป้องกันโรค

เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มงานบริการผู้ป่วยใน ดำเนินการได้บรรลุตามหน้าที่ ที่ได้รับหมอบหมาย จึงได้กำหนดหน่วยงาน และผู้รับผิดชอบ ของกลุ่มงาน ดังนี้

 
 
 
1.งานการพยาบาลหอผู้ป่วยพิเศษ
 

นางนันทยา คณา
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ด้านการพยาบาล
หัวหน้างาน

   
 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ

1.ให้บริการรับผู้ป่วยนอนในโรงพยาบาลเพื่อการ ตรวจ วินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งทุกประเภท จัดบริการเป็นห้องพิเศษ
2.พัฒนาระบบบริการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพการ พยาบาล
3.ประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ผู้รับบริการมีความปลอดภัย
4.ปฏิบัติงานตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยจัดอัตรากำลัง เป็นเวร มี 3 เวร ในรอบ 24 ชั่วโมง

 
 
2. งาน การพยาบาลหอผู้ป่วยเคมีบำบัด
 

นางสาวรัชดาภา สีดาดาษ
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ด้านการพยาบาล
หัวหน้างาน

   
หน้าที่ ความรับผิดชอบ

1.ให้บริการรับผู้ป่วยนอนในโรงพยาบาลเพื่อการ รักษาโรคมะเร็ง ด้วยการให้ยาเคมีบำบัด 
2.พัฒนาระบบบริการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพการ พยาบาล
3.ประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ผู้รับบริการมีความปลอดภัย
4.ปฏิบัติงานตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยจัดอัตรากำลัง เป็นเวร มี 3 เวร ในรอบ 24 ชั่วโมง

 
 
3. งานการพยาบาลหอ ผู้ป่วยรังสีรักษา และประคับประคอง
 

นางศุภรักษ์ แนงวงศ์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ด้านการพยาบาล
หัวหน้างาน

   
หน้าที่ ความรับผิดชอบ

1.ให้บริการรับผู้ป่วยนอนในโรงพยาบาลเพื่อการ รักษาโรคมะเร็งโดยวิธีการรังสีรักษาและผู้ป่วย มะเร็งระยะสุดท้าย
2.พัฒนาระบบบริการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพการ พยาบาล
3.ประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ผู้รับบริการมีความปลอดภัย
4.ปฏิบัติงานตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยจัดอัตรากำลัง เป็นเวร มี 3 เวร ในรอบ 24 ชั่วโมง


 
 

4. งานการพยาบาลหอผู้ป่วยชาย

 
นางสาววราภรณ์ พันธุ์อร่าม
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ด้านการพยาบาล
หัวหน้างาน
   
หน้าที่ ความรับผิดชอบ

1.ให้บริการรับผู้ป่วยนอนในโรงพยาบาล เพื่อการ ตรวจ วินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งทุกประเภท รับเฉพาะเพศชาย
2.พัฒนาระบบบริการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพการ พยาบาล
3.ประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ผู้รับบริการมีความปลอดภัย
4.ปฏิบัติงานตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยจัดอัตรากำลัง เป็นเวร มี 3 เวร ในรอบ 24 ชั่วโมง


 

5.  งานการพยาบาลหอผู้ ป่วยศัลยกรรม

 
นาง นรลักษณ์ เสน่หา
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ด้านการพยาบาล
หัวหน้างาน
   
หน้าที่ ความรับผิดชอบ

1.ให้บริการรับผู้ป่วยนอนในโรงพยาบาล เพื่อการตรวจ วินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งโดยวิธีการผ่าตัด
2.พัฒนาระบบบริการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพการ พยาบาล
3.ประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ผู้รับบริการมีความปลอดภัย
4.ปฏิบัติงานตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยจัดอัตรากำลัง เป็นเวร มี 3 เวร ในรอบ 24 ชั่วโมง


 

6. งานการพยาบาลหอผู้ป่วยหนัก

 

นางกรชฎา ลีลาเลิศประเสริฐ
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างาน

   
หน้าที่ ความรับผิดชอบ

1.ให้บริการรับผู้ป่วยนอนในโรงพยาบาล เพื่อเฝ้าระวังภาวะวิกฤต ผู้ป่วยที่ต้องการการดูแล ติดตามประเมินอย่างใกล้ชิด และผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ
2.พัฒนาระบบบริการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพการ พยาบาล
3.ประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ผู้รับบริการมีความปลอดภัย
4.ปฏิบัติงานตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยจัดอัตรากำลัง เป็นเวร มี 3 เวร ในรอบ 24 ชั่วโมง


 

7. งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด และ ส่องกล้องตรวจ

 

นางปารณีย์ รัตนภาสุร
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ด้านการพยาบาล
หัวหน้างาน

   
หน้าที่ ความรับผิดชอบ

1.ให้บริการผู้ป่วยผ่าตัด เพื่อการวินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็ง
2. พัฒนาระบบบริการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล
3. ประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ผู้รับบริการมีความปลอดภัย
4.บริหารจัดการ ควบคุม กำกับระบบงานหน่วยส่องกล้องตรวจให้เป็นไปตามมาตรฐาน ผู้รับบริการมีความปลอดภัย
5.งานห้องผ่าตัด ปฏิบัติงานตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดย on call นอกเวลาราชการ
   หน่วยส่องกล้องตรวจให้บริการตามเวลาราชการและคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ


 

8. งานการพยาบาลวิสัญญี

 
นางสาวเบ็ญจพร ไพบูลย์พลาย้อย
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ด้านการพยาบาล
หัวหน้างาน
   
หน้าที่ ความรับผิดชอบ

1.ให้บริการพยาบาลวิสัญญี  ช่วยแพทย์ในการให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยทั้งในและนอกห้องผ่าตัด
2.พัฒนาระบบบริการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพการ พยาบาลวิสัญญี
3.ประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ผู้รับบริการมีความปลอดภัย
4.ปฏิบัติงานตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดย on call นอกเวลาราชการ 


 
9. ศูนย์ บริการจ่ายกลางเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
 

นางธีราพร หลาบเลิศบุญ
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ด้านการพยาบาล
หัวหน้างาน

   
หน้าที่ ความรับผิดชอบ

1.ดำเนินการจัดเตรียมเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อเพื่อ สนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
2.พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานของชมรมบริการ จ่ายกลางเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ 
3.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี 
• --------------------------------------------------------------- •