Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แผนภูมิการจัดโครงสร้าง การแบ่งงานภายในสถาบัน
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ
นายสมศักดิ์ วงศานราธิบ เรืออากาศเอก นพ.สมชาย ธนะสิทธิชัย นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ นางสาวศุลีพร แสงกระจ่าง
    (นางสาวอนงค์นาฎ เอี่ยมสอาด)
2.กลุ่มงานการเงินและบัญชี
   (นางสาววรารัตน์ กันอรุณภูวิสิฐ)
3.กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา
   (นางรัตนา เฟื่องทรัพย์)
4.กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล
   (นายโชคชัย สุขเหลือง)
5.กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
   (นางสาวผกากมล จันทร์สุพรประภา)
    (นพ.ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์)
2.กลุ่มงานศัลยศาสตร์
   (นพ.ระวิศักดิ์ จันทร์วาสน์)
3.กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
  (พญ.อรชร เอี่ยมอารีรัตน์)
4.กลุ่มงานอายุรศาสตร์
  (นายโสฬส อนุชปรีดา)
5.กลุ่มงานเคมีบำบัด
  (พญ.กนกพร ใจสถาพร )
6.กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
   (นพ.เอกภพ แสงอริยวนิช)
7.กลุ่มงานรังสีรักษา
   (นพ.พีรวิชญ์ ทัพวงษ์)
8.กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์ นิวเคลียร์
   (พญ.ศราวรรณ บุญลิขิต)
9.กลุ่มงานพยาธิวิทยา
  (พญ.จิดาภา ธรรมศิริ )
10.กลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประคอง
   (นพ.ภูวศิษฐ์ วรารัฐเรืองวุฒิ)
11.กลุ่มงานทันตกรรม
   (ทญ.กัทลี กิตติประสาร)
12.กลุ่มงานวิจัย
 (ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง)
13.กลุ่มงานเภสัชกรรม
   (นางสาววรัญญา ครองแก้ว)
14.กลุ่มงานโภชนศาสตร์
  (พญ.ณัษฐา พิภพไชยาสิทธิ์)
15.กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
    (นพ.ดนัย มโนรมณ์)
16.กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
   (นพ.เอกภพ แสงอริยวนิช)
17.กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
   (นางพิมพ์วีรา ชูทวด)
18.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
   (นางอารีย์ ประสิทธิพยงค์)
  (นางสาวอรสา อัครวัชรางกูร)
2.กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
  (นางพัชรี เจริญพร)
3.กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน
   (นางกรชฎา ลีลาเลิศประเสริฐ)
1.กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
   (นพ.ศุภกร พิทักษ์การกุล)
2.กลุ่มงานพัฒนานโยบาย
และยุทธศาสตร์การแพทย์
  (นพ.จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์)
• --------------------------------------------------------------- •