Download เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการการลงข้อมูลโปรแกรม CASCAP
 
 1. CASCAP_Agenda22-23May60
 2. CASCAP_Workflow
 3. 60หลักเกณฑ์เงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนในการเก็บข้อมุลโครงการ
 4. WorkFlow_IsanCohort
 5. แบบคำชี้แจงอาสาสมัคร_29 มีค 60-2
 6. แบบยินยอมอาสาสมัคร_29 มีค 60-1
 7. 3n1_คู่มือการกรอกแบบฟอร์มแบบยินยอมอายุต่ำกว่า 18 ปี
 8. 3n2คู่มือการกรอกแบบฟอร์มแบบยินยอม
 9. 3n3ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มแบบยินยอม
 10. cca01
 11. cca02
 12. SOP_PZQ_40 mg single dose_20161026
 13. 7n1_OV01F
 14. 7n2_OV01K
 15. 7n3_OV01P
 16. 7n4_OV01U
 17. 7n5_OV02
 18. 7n6_OV03
 19. cca02n1
 20. cca03
 21. cca04
 22. cca05
 23. SOP_workshop 18 April 2017_final3 (1)
 24. WorkFlowการจ่ายค่าตอบแทน_2560_Final