ข้อปฏิบัติ ข้อแนะนำ
 1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล็ชิดกับสตรีมีครรภ์ทารก และเด็ก โดยเฉพาะ 2 เดือนแรกหลังการรักษา
 2. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลในครอบครัวเป็นเวลานานๆ และอยู่ให้ห่างอย่างน้อย 1 เมตร
 3. งดเว้นการมีเพศสัมพันธ์ 1 สัปดาห์หลังการรักษา
 4. ควรแยกนอน หรือนอนให้ห่างจากบุคคลในครอบครัว (รวมทั้งคู่สมรส) อย่างน้อย 1 เมตร
 5. กรณีภรรยาหรือญาติที่อาศัยในครอบครัวเดียวกันตั้งครรภ์ในระหว่างการรักษา ให้แจ้งแพทย์ผู้รักษาและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีทราบ เพื่อขอคำแนะนำในการปฏิบัติตัวเพิ่มเติม
 6. ไม่ควรใช้ห้องน้ำร่วมกับบุคคลในครอบครัว
 7. ต้องไม่หยิบจับหรือสัมผัสวัสดุกัมมันตรังสีโดยตรง ในกรณีที่พบเม็ดวัสดุกัมมันตรังสีหลุดออกมาจากตัวผู้ป่วย ให้ใช้ช้อนตักหรือคีมหนีบแล้วน้ำไปเก็บไว้ในภาชนะโลหะหรือสเตนเลส หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีเพื่อดำเนินการต่อไป
 8. เมื่อเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวที่มีเพื่อนร่วมทาง ควรอยู่ห่างจากเพื่อนร่วมทางอย่างน้อย 1 เมตร
 9. จำกัดการเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชน เช่น รถประจำทาง รถไฟฟ้า รถทัวร์ หรือ เครื่องบิน
 10. ให้แสดงเอกสารประจำตัวผู้ใส่แร่ถาวรกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งเมื่อเข้ารับบริการที่โรงพยาบาล
 11. ให้แสดงเอกสารประจำตัวผู้ใส่แร่ถาวรกับเจัาหน้าที่หรือศัลยแพทย์ทุกครั้ง เมื่อเข้ารับการผ่าตัด
 12. กรณีเดินทางไปต่างประเทศหากอุปกรณ์ตรวจวัดรังสีตรวจพบการแผ่รังสีออกจากผู้ป่วย ให้แสดงเอกสารประจำตัวผู้ใส่แร่ถาวรกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ด่านตรวจของสนามบินหรือชายแดน
 13. หากผู้ป่วยได้รับแผ่นตะกั่วป้องกันรังสีจากโรงพยาบาลที่ทำการรักษาควรทำการส่วมใส่ทุกครั้งที่อยู่ใกล้บุคคลที่ทำการรักษาควรทำการสวมใส่ทุกครั้งที่อยู่ใกล้บุคคลอื่นเพื่อป้องกันรังสีกับผู้ใกล้ชิด
• ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •