ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557
 
นายแพทย์ระวิศักดิ์ จันทร์วาสน์ ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของกรมการแพทย์ ประจำปี ๒๕๕๗ กลุ่มข้าราชการประเภทอำนวยการระดับต้น