ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559
 
นางรัชดา เหลืองเรืองบาน ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส 3 ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมการแพทย์ ประจำปี 2559