hit counter javascript

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านกรเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 12 ตำแหน่ง 1/11/62

ประกาศบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 ตำแหน่ง 25/9/62

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 23/8/62

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(รายคาบ) 22/7/62

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 ตำแหน่ง 22/7/62

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 11/7/62

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
25/6/62

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 ตำแหน่ง 31/5/62