ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง
 
ประกาศประกวดราคาซื้อ 24/6/63
 • ซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,000,000.00 บาท
ประกาศประกวดราคาซื้อ 22/6/63
 • ซื้อยา Doxazosin 4 mg prolonged-release tablet จำนวน ๓,500 กล่อง (กล่องละ 30 tablets) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,981,105.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 22/6/63
 • ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารบ่งชี้มะเร็งรังไข่และต่อมลูกหมาก น้ำยาตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีชนิดอี และน้ำยาตรวจการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ในเลือดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง ) เป็นเงิน 4,812,864.75 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 22/6/63
 • ซื้อเครื่องเพิ่มอุณหภูมิเคมีบำบัดเพื่อส่งถ่ายแก่ผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน 2,500,000.00 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจ้าง 16/6/63
 • จ้างเหมาการตรวจเอกซเรย์เต้านมพร้อมเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 33,681,840.00 บาท (สามสิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 15/6/63
 • ซื้อวัสดุเย็บแผล จำนวน 25 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,661,787.04 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 15/6/63
 • ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์มะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 27,000 ชุด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 9,801,000.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 12/6/63
 • ซื้อยา Gefitinib 250 mg film-coated tablet จำนวน 250 กล่อง  (กล่องละ 30  tablets) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  เป็นเงิน  4,249,772.50 บาท (สี่ล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 9/6/63
 • ซื้อเครื่องมือสำหรับผ่าตัดผ่านกล้องและเย็บลำไส้ จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 5,319,674.28 บาท
ประกาศประกวดราคาซื้อ 8/6/63
 • ซื้อยา Nivolumab 100 mg/10 mL concentrate for solution for infusion จำนวน 40 vials โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,354,000.00 บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 29/5/63
 • ซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณสารพันธุกรรมของไวรัสตับอักเสบบี (HBV DNA quantitative) จำนวน 1,224 เทสต์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 28/5/63
 • ซื้อยา Sorafenib 200 mg film-coated tablet จำนวน 70 กล่อง (กล่องละ 60 tablets) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,925,594.00 บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 28/5/63
 • ซื้อแผ่นทดสอบเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร (PRONTO DRY) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 599,200.00 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 20/5/63
 • ซื้อยา Osimertinib 80 mg film-coated tablet จำนวน 25 กล่อง (กล่องละ 30 tablets) โดยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 5,184,818.75 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 20/5/63
 • ซื้อ Core Switch จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,750,000.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 12/5/63
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุตัดต่อลำไส้และจี้ห้ามเลือด จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 4,181,620.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 21/4/63
 • ซื้ออุปกรณ์ใช้ตรวจสำหรับงานรังสีร่วมรักษา จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,130,100.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาจ้าง 13/3/63
 • ซื้ออุปกรณ์ใช้ตรวจสำหรับงานรังสีร่วมรักษา จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,130,100.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาจ้าง 10/3/63
 • จ้างเหมาการตรวจเอกซเรย์เต้านมพร้อมเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 36,260,000.00 บาท (สามสิบหกล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 10/3/63
 • ซื้อของน้ำยาตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบและไวรัสเอชไอวีในเลือดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ    ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,128,500.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 9/3/63
 • ซื้อ น้ำยาตรวจวิเคราะห์มะเร็งปากมดลูก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 27,000 ชุด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 9,801,000.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 2/3/63
 • ซื้อชุดตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA สำหรับตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 20,000 ชุด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 6,400,000.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 27/2/63
 • ซื้อหุ่นยนต์ผสมยาเคมีบำบัดแบบระบบปิด (Closed system chemotherapy compounding robot) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ตัว ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 30,000,000.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 25/2/63
 • ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 20 ชุด ในวงเงิน 600,000.00 บาท (หกแสนบาทถ้วน)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 25/2/63
 • ซื้อระบบสำรองข้อมูลระบบ PACS จำนวน 1 ระบบ ในวงเงิน 4,997,000.00 บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 25/2/63
 • ซื้ออาหารคนไข้ รวม 7 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 3,991,146.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 25/2/63
 • ซื้อน้ำยาตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในเลือดและน้ำยาตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 6,356,121.00 บาท

ตารางแสดงราคาจ้าง 6/2/63
 • จ้างเหมาพัฒนาระบบ Back Office ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 4,900,000.00 บาท (สี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 4/2/63
 • ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับประมวลผล จำนวน 30 ชุด ในวงเงิน 900,000.00 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 22/1/63
 • ซื้อเครื่องเพิ่มอุณหภูมิเคมีบำบัดเพื่อส่งถ่ายแก่ผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน 2,500,000.00 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 9/1/63
 • ซื้อหุ่นยนต์ผสมยาเคมีบำบัดแบบระบบปิด (Closed system chemotherapy compounding robot) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ตัว 
  ในวงเงิน 30,000,000.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 9/1/63
 • ซื้อระบบเครื่องวางแผนการรักษา (Treatment Planning System) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ในวงเงิน 50,000,000.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 9/1/63
 • ซื้อชุดกล้องส่องตรวจเพื่อการวินิจฉัย วิเคราะห์ รักษาโรค ในระบบทางเดินอาหารและทางเดินน้ำดีชนิดวิดีทัศน์ความคมชัดสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 
  ในวงเงิน 14,500,000.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 9/1/63
 • ซื้อเครื่องระบุพิกัดตำแหน่งด้วยการสร้างภาพเสมือนจริงสามมิติสำหรับการผ่าตัดแบบ Real Time (Stereotactic Navigation System for Abdominal Surgery) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง  ในวงเงิน 21,000,000.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 9/1/63
 • ซื้อเครื่องประมวลผลภาพคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRI) รวมกับภาพอัลตร้าซาวด์ เพื่อเก็บชิ้นเนื้อในต่อมลูกหมาก (MRI Fusion Ultrasound) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ในวงเงิน 10,000,000.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 7/1/63
 • ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาเลือดในอุจจาระ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ในวงเงิน 3,060,956.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 4/12/62
 • ประกวดราคาซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 6,993,466.67 บาท 

ประกาศประกวดราคาจ้าง 4/12/62
 • จ้างเหมาบริการแปลผลการตรวจเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล (Digital Mammogram) จำนวน 5,400 ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 4,590,000.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 28/11/62
 • ซื้อน้ำยาในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการงานโลหิตวิทยา จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 753,300.00 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

ตารางแสดงราคาจ้าง 22/10/62
 • ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาพิมพ์หนังสือในโครงการ "จัดทำหนังสือวิชาการด้านศัลยศาสตร์สถาบันมะเร็งแห่งชาติ" จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 477,220.00 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ตารางแสดงราคาจ้าง 10/9/62
 • จ้างเหมาบริการสัญญาณ CAT Corporate Internet พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน  1,049,412.00 บาท
ตารางแสดงราคาเช่า 10/9/62
 • เช่าสถานที่จัดเก็บพัสดุของทางราชการหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 600,000.00 บาท

ตารางแสดงราคาจ้าง 6/9/62
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ “TOSHIBA” MODEL : AQUILION CX  S/N : NCA 1162347 แบบรวมอะไหล่ (แบบ B) ไม่รวม X-Ray Tube และ Detector หมายเลขครุภัณฑ์ X.55 จำนวน 1 เครื่อง
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,329,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ตารางแสดงราคาจ้าง 6/9/62
 • เรื่องจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ ยี่ห้อ "TOSHIBA"  MODEL : KXO-50XM  S/N : K2C07Y2816 แบบรวมอะไหล่ (แบบ B) ไม่รวม X-Ray Tube, Image Intensifier, ชุด CCD Camera และ HV Tank หมายเลขครุภัณฑ์ X.37 จำนวน 1 เครื่อง
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 760,000.00 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ตารางแสดงราคาจ้าง 6/9/62
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ ยี่ห้อ “TOSHIBA” ดังนี้
  • 1. Model : SSA-790A S/N:99G0964717 หมายเลขครุภัณฑ์ ร.188-22 จำนวน 1 เครื่อง
  • 2. Model : SSA-790A S/N:99G0964718 หมายเลขครุภัณฑ์ ร.188-23 จำนวน 1 เครื่อง
 • แบบรวมอะไหล่ (แบบ B) ไม่รวมหัวตรวจ (Ultrasound Scanning Probe) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 600,000.00 บาท (หกแสนบาทถ้วน) )
ตารางแสดงราคาจ้าง 6/9/62
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตร้าซาวด์ ยี่ห้อ Supersonic รุ่น Aixplorer S/N. SIC1712 แบบรวมอะไหล่ หมายเลขครุภัณฑ์ X.57/1 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 550,000.00 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ตารางแสดงราคาจ้าง 6/9/62
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล ยี่ห้อ HOLOGIC รุ่น Dimensions (2D) with Softcopy Workstation เลขที่เครื่อง 81011111105 แบบรวมอะไหล่ทุกชิ้นส่วน หมายเลขครุภัณฑ์ X.57 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,685,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ตารางแสดงราคาจ้าง 6/9/62
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ X-Ray Mobile ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น Mobile DaRt Evolution เลขที่เครื่อง 410001D1B001 แบบรวมอะไหล่ หมายเลขครุภัณฑ์ X.56 จำนวน 1 เครื่อง
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 530,000.00 บาท (ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ตารางแสดงราคาจ้าง 6/9/62
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องถ่ายภาพรังสีทรวงอกพร้อมระบบปรับภาพแบบดิจิตอล ยี่ห้อ GE รุ่น DEFINIUM 6000  แบบรวมค่าแรงและอะไหล่ หมายเลขครุภัณฑ์ X.54, X.54/1 จำนวน 1 เครื่อง
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 810,300.00 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 5/9/62
 • จ้างเหมาการให้บริการตรวจ MRI สำหรับผู้ป่วยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ  ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางเป็นเงิน 3,946,390.00 บาท 

ประกาศประกวดราคาซื้อ 2/9/62
 • ซื้ออาหารคนไข้ รวม 7 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,339,904.00 บาท

ตารางแสดงราคาจ้าง 30/8/62
 • จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูงชนิดสองพลังงานพร้อมชุดบังคับลำรังสี (High energy Linear Accelerator with collimator) รุ่น Oncor Impression Plus S/N 5610 ยี่ห้อ ซีเมนส์ แบบรวมอะไหล่ หมายเลขครุภัณฑ์ ร.315-4 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 4,693,500.00 บาท (สี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ตารางแสดงราคาจ้าง 30/8/62
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องฉายรังสีชนิด Helical Radiation Delivery พร้อมเครื่องวางแผนการรักษา เครื่องวัดรังสีและชุดควบคุมคุณภาพ แบบรวมอะไหล่ หมายเลขครุภัณฑ์ ร.393-2/60 จำนวน 1 ชุด ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 9,900,000.00 บาท (เก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
ตารางแสดงราคาจ้าง 30/8/62
 • จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์บันทึกและทวนสอบข้อมูล (Record and Verification Computer System) แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 ระบบ ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,035,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ตารางแสดงราคาจ้าง 30/8/62
 • จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขชุดปรับระดับเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค รุ่น Somatom Sensation Open S/N 49741 ยี่ห้อ SIEMENS แบบรวมอะไหล่ (TOP) หมายเลขครุภัณฑ์ ร.468-1 จำนวน 1 ชุด ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,835,993.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นห้้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน)
ตารางแสดงราคาจ้าง 30/8/62
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาคที่ผลิตเฉพาะโฟตอนพลังงานไม่เกิน 6 MV (Low Energy Medical Linear Accelerator) ผลิตภัณฑ์ Elekta รุ่น Compact แบบรวมอะไหล่ รวมเครื่องระบบปรับอากาศ ยกเว้น Magnetron หมายเลขครุภัณฑ์ ร.315-6 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,284,000.00 บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ตารางแสดงราคาจ้าง 30/8/62
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องจำลองการรักษาแบบคอมพิวเตอร์ (Computer Tomography Simulator) ยี่ห้อ TOSHIBA หมายเลขครุภัณฑ์ X-59 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,535,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ตารางแสดงราคาจ้าง 30/8/62
 • การจ้างบำรุงรักษาเครื่องจำลองการฉายรังสี (Simulator) รุ่น Simulix Evolution แบบไม่รวมอะไหล่ รวมระบบปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ X-52 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 773,000.00 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ตารางแสดงราคาจ้าง 30/8/62
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์บนรถ Mammogram ประกอบด้วย
  1. เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล ยี่ห้อ LORAD/HOLOGIC รุ่น Selenia เลขที่เครื่อง  28402082923W (แบบรวมอะไหล่)
  2.  เครื่องอัลตร้าซาวด์ ยี่ห้อ Sonosite รุ่น Micromaxx เลขที่เครื่อง 038ZJ7 (ไม่รวมอะไหล่)
   ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,150,000.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ตารางแสดงราคาจ้าง 30/8/62
 • จ้างดูแลรักษาความปลอดภัย อาคารสถานที่และทรัพย์สินของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 12 คน ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,967,744.00 บาท (สองล้านเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)
ตารางแสดงราคาจ้าง 30/8/62
 • จ้างเหมารับฝากเก็บเอกสารทางราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 627,790.40 บาท (หกแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบสตางค์)
ประกาศประกวดราคาจ้าง 23/8/62
 • จ้างเหมาแปรผลภาพถ่ายรังสีทรวงอกด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน  1,750,000.00 บาท
ประกาศประกวดราคาจ้าง 23/8/62
 • จ้างหมาการให้บริการตรวจ MRI สำหรับผู้ป่วยสถาบันมะเร็งแห่งชาติด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 3,946,390.00 บาท
ประกาศประกวดราคาจ้าง 23/8/62
 • จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมและเว็ปไซต์ Thai Cancer Based จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 720,000.00 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาจ้าง 23/8/62
 • จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลระบบ PACS จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 3,852,000.00 บาท (สามล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจ้าง 23/8/62
 • จ้างเหมาบริการพนักงานเวรเปล ภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 28 คน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 6,048,000.00 บาท (หกล้านสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 23/8/62
 • ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 500 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราอ้างอิง) เป็นเงิน 1,250,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจ้าง 23/8/62
 • จ้างเหมาเก็บขยะสารเคมีอันตรายภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,336,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาเช่า 23/8/62
 • ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน 2,982,000.00 บาททถ้วน)
ตารางแสดงราคาจ้าง 15/8/62
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจหาเซลล์มะเร็งด้วยสารกัมมันตรังสีภาคตัดขวาง (Single Photon Emission Computed Tomography SPECT) รุ่น Symbia E แบบรวมอะไหล่ (TOP) หมายเลขครุภัณฑ์ ร.113-8 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,248,846.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาจ้าง 14/8/62
 • จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 27 คน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 5,832,000.00 บาท
ประกาศประกวดราคาจ้าง 14/8/62
 • จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วยและผ้าต่างๆ ที่ใช้บริการทางการแพทย์ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 7,161,300.00 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาจ้าง 6/8/62
 • ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,200,000.00 บาท
ประกาศประกวดราคาจ้าง 6/8/62
 • ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,588,800.00 บาท
ประกาศประกวดราคาจ้าง 6/8/62
 • ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายห้อง Data Center จำนวน 1 ระบบ  ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,706,000.00 บาท 

ประกาศประกวดราคาซื้อ 15/7/62
 • ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 46 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 7,261,101.93 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 5/7/62
 • ซื้อน้ำยาตรวจหาสารเคมีทั่วไปในเลือด จำนวน 54 รายการ  ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง เป็นเงิน   8,108,647.50 บาท  

ประกาศประกวดราคาซื้อ 21/6/62
 • ซื้อสารทึบรังสี จำนวน 350 amps ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 4,494,000.00 บาท (สี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  

ประกาศประกวดราคาซื้อ 21/6/62
 • ซื้อระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (WLAN) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 4,996,000.00 บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)  

ประกาศประกวดราคาซื้อ 11/6/62
 • ซื้อน้ำยาในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการงานโลหิตวิทยา จำนวน 11 รายการ    ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 3,532,025.54 บาท  

ประกาศประกวดราคาซื้อ 10/6/62
 • ซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,995,000.00 บาท

ประกาศประกวดราคาจ้าง 6/6/62
 • จ้างเหมาบริการแปลผลการตรวจเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล (Digital Mammogram) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 3,999,250.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 24/5/62
 • ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 984,400.00 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 21/5/62
 • ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง จำนวน 43 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) รวมเป็นเงิน 1,501,500.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 21/5/62
 • ซื้อ ยา Carboplatin จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (อ้างอิง) เป็นเงิน 2,033,000.00 บาท (สองล้านสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 21/5/62
 • ซื้อยา Paclitaxel จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงินทั้งสิ้น 3,815,941.00 บาท (สามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาจ้าง 8/5/62
 • จ้างเหมาบริการแปลผลการตรวจเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล (Digital Mammogram) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 3,999,250.00 บาท
ประกาศประกวดราคาซื้อ 7/5/62
 • ซื้อยา Gemcitabine จำนวน 2 รายการ ในวงเงิน 2,977,810.0๐ บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 30/4/62
 • ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 28 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 4,055,300.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 24/4/62
 • ซื้อระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา (PIS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 4,995,000.00  บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 24/4/62
 • ซื้อสารกัมมันตรังสีและสารเภสัชรังสี (Isotope Unit Dose) จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,794,400.00 บาท
ประกาศประกวดราคาซื้อ 11/4/62
 • ซื้อเครื่องมือผ่าตัดด้วยแสงเลเซอร์ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 8,270,000.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 22/3/62
 • น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารบ่งชี้มะเร็งรังไข่และมะเร็งต่อมลูกหมาก น้ำยาตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีชนิดอี และน้ำยาตรวจการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในเลือดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 14 รายการ  ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 7,199,846.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 22/3/62
 • ซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยคลื่นความถี่วิทยุ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,900,000.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 22/3/62
 • ซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไปรับบไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,000,000.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 21/3/62
 • น้ำยาตรวจวิเคราะห์มะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 27,000 ชุด  ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 9,855,000.00 บาท 

ประกาศประกวดราคาซื้อ 19/3/62
 • ซื้อยา Capecitabine 500 mg tablet จำนวน 557 กล่อง ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 5,423,509.00 บาท (ห้าล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางแสดงราคาจ้าง 6/3/62
 • การจ้างเหมาพัฒนาระบบบริหารจัดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 6/3/62
 • ราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,881,600 บาท
ประกาศประกวดราคาซื้อ 21/2/62
 • ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจเพื่อวินิจฉัย วิเคราะห์ และรักษาลำไส้ใหญ่ ระบบวิดีทัศน์ชนิดความคมชัดสูงและปรับขยายภาพ จำนวน 1 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,400,000.00 บาท
ประกาศประกวดราคาซื้อ 21/2/62
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องประมวลสัญญาณภาพและเครื่องกำเนิดแสงชนิดพิเศษแบบความคมชัดสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 3,500,000.00 บาท
ประกาศประกวดราคาซื้อ 21/2/62
 • ประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ รวม 7 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 3,867,572.00 บาท
ประกาศประกวดราคาซื้อ 20/2/62
 • ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจ หู คอ จมูก ชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,400,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 12/2/62
 • ประกาศประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้าง 6/2/62
 • ซื้อกล้องส่องตรวจเพื่อการวินิจฉัย วิเคราะห์และรักษากระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นระบบวีดีทัศน์ ความคมชัดสูงและการปรับขยายภาพ จำนวน 1 รายการ ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,200,000.00 บาท
ประกาศประกวดราคาจ้าง 6/2/62
 • ซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณสารพันธุกรรมของไวรัสตับอักเสบบี (HBV DNA quantitative) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,100,000.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาจ้าง 11/1/62
 • จ้างเหมาบริการถ่ายภาพแมมโมแกรม การอ่านผลตรวจและการออกผลตรวจ จำนวนผู้มารับบริการไม่เกิน 1,700 ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,190,000.00 บาท
ประกาศประกวดราคาซื้อ 11/1/62
 • ซื้อหน่วยความจำสำรองสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,500,000.00 บาท
ประกาศประกวดราคาซื้อ 11/1/62
 • ซื้อวัสดุทางการแพทย์ INFUDROP AIR MP-Y, W Y-INJECTION PORT จำนวน 30,000 SET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,568,000.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 9/1/62
 • ซื้อเครื่องประมวลสัญญาณภาพและเครื่องกำเนิดแสงชนิดพิเศษแบบความคมชัดสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 3,500,000.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 9/1/62
 • ซื้อกล้องส่องตรวจเพื่อวินิจฉัย วิเคราะห์ และรักษา ลำไส้ใหญ่ ระบบวิดีทัศน์ชนิดความคมชัดสูงและปรับขยายภาพ จำนวน 1 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,400,000.00 บาท

เข้าดูเอกสารจัดซื้อจัดจ้างปี 2561
เข้าดูเอกสารจัดซื้อจัดจ้างปี 2560
เข้าดูเอกสารจัดซื้อจัดจ้างปี 2559
เข้าดูเอกสารจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ปี 2558 ลงไป