เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมพิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 2 วันที่  17-18  ธันวาคม  2552ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์   กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่อื่นๆที่ไปร่วมงานประชุม/เป็นคณะกรรมการของงานด้วย
1.สพ.ญ.เพียงใจ  คูประดินันท์
2.ดร.ดนัย  ทิวาเวช
3.คุณมติ  เหรียญกิจการ
4.คุณวิชัย  ปุริสา
5.คุณสุชานุช  อ่อนดี
6.คุณจรัญญา  งามขำ
7.คุณรังษีนพดล  โถทอง
8.คุณมินตา  นากอง
9.คุณวริษา  ตันติดลธเนศ

 
  Home          Site Map

 

Copyright @ 2010 Research Division, National Cancer Institute, Bangkok Thailand. Designed by IT Unit.
ดร.พรทิพา  พิชา ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร เสนอหัวข้อการสัมนาเรื่อง
 "พืช ผัก สมุนไพรไทยต้านมะเร็งกับวัฒนธรรมการบริโภคที่ต้องเปลี่ยน
แปลง" (Symposium 3 : อาหารกับการป้องกันมะเร็ง) 
ดร.ศุลีพร  แสงกระจ่าง ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร เสนอหัวข้อการสัมนา
เรื่อง "Genetic Epidemiology of Breast Cancer in Thai Women."
(Symposium 7 : Toxicogenomics )