Home         Site Map

                     การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 2
                “ความท้าทายทางพิษวิทยาในศตวรรษที่ ๒๑”
                          วันที่  17-18  ธันวาคม  2552
                ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์  กรุงเทพมหานคร

        สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมพิษวิทยาคลิ
นิก และชมรมพันธุพิษแห่งประเทศไทย จัดการประชุมพิษวิทยา
แห่งชาติ ครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2551 ซึ่งการประชุมประสบความ
สำเร็จเป็นอย่างดี ในปีนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสา
ธารณสุข และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมพิษวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประ
สงค์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างสมาคมฯ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด้านพิษวิทยาของประเทศ ไทยเสริมสร้าง และพัฒนาคุณ
ภาพงานวิจัยด้านพิษวิทยา โดยให้สอดคล้องต่อสถานการณ์ปัญหา
ทางพิษวิทยาของประเทศเผยแพร่ความรู้ และผลงานวิจัย ความ
ก้าวหน้าด้านพิษวิทยา อีกทั้งเป็นเวทีให้นักพิษวิทยารุ่นใหม่ ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ จากผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยและผู้ทำ
งานด้านพิษวิทยาของประเทศ

                                                        หน้าแรก       รู้จักองค์กร       หน่วยงานภายใน        บุคลากร        งานวิจัย        ข่าวประชาสัมพันธ์       ดาวน์โหลด        ติดต่อเรา

 

  Copyright @ 2010 Research Division, National Cancer Institute, Bangkok Thailand. Designed by IT Unit.