อัตรากำลัง  มีบุคลากร  4 คน คือ
 1.  นางสาวอนงค์  เทพสุวรรณ์ 
 2.  นางสาวนันทนา  มีศิริพันธุ์ 
 3.  นางสาววิกานดา  ตันติรักษ์
 4.  นางอนงค์  ปุงคานนท์
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ ด้านวิจัย วท.ม. (ชีวเคมี) (หัวหน้างาน)
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติการ วท.บ. (จุลชีววิทยา)
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ลูกจ้างชั่วคราว) วท.ม.(วิศวกรรมชีวเวช)
 พนักงานประจำห้องทดลอง (ลูกจ้างชั่วคราว)
head
head2


biochem1
biochem2
biochem
biochem4
biochem5
foot


 
   Home      Site Map

 

Copyright @ 2010 Research Division, National Cancer Institute, Bangkok Thailand. Designed by IT Unit.
 หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1.  ศึกษาทางด้านชีวเคมีของโรคมะเร็ง  ปัจจัยและกลไกที่มีผลกระทบหรือควบคุมขบวนการเกิดโรค
 2.  ศึกษาและตรวจสอบสารต้านและป้องกันการเกิดมะเร็งจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 3.  ศึกษาสารก่อกลายพันธุ์และสารก่อมะเร็งในสิ่งแวดล้อม
 4.  ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านชีวเคมี  และการศึกษา/การตรวจสอบสารป้องกันมะเร็งและสารก่อมะเร็ง
 5.  เผยแพร่ความรู้ด้านปัจจัยเสี่ยง  และแนวทางการป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง