อัตรากำลัง  มีบุคลากร  3 คน คือ
 1.  ดร. ดนัย  ทิวาเวช
 
 2.  นางเสาวคนธ์  ศุกรโยธิน
 3.  นางสาวศิรินทิพย์  บุญพรม
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ ด้านวิจัย Ph.D. (Biology Sciences)
 (หัวหน้างาน)
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ ด้านวิจัย วท.ม. (พันธุศาสตร์)
 ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (ลูกจ้างชั่วคราว)
head1
head2

                                                         หน้าแรก       รู้จักองค์กร       หน่วยงานภายใน        บุคลากร      งานวิจัย        ข่าวประชาสัมพันธ์       ดาวน์โหลด        ติดต่อเราbiology1
biology2
biology4
biology12
biology23
head


 
   Home     Site Map

 

Copyright @ 2010 Research Division, National Cancer Institute, Bangkok Thailand. Designed by IT Unit.
 หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1.  ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับสารบ่งชี้มะเร็ง จากซีรั่ม พลาสมา เม็ดเลือด และชิ้นเนื้อเยื่อของผู้ป่วยโรคมะเร็ง เพื่อการตรวจ
      วินิจฉัยโรคมะเร็งระยะเริ่มแรก หรือ เพื่อใช้ในการพยากรณ์ และติดตามผลการรักษาโรคมะเร็ง  
 2.  ศึกษาและวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ของการตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเพื่อพัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งให้มี
      ความทันสมัย  มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และประหยัดยิ่งขึ้น
 3.  ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับสารเคมีและพืชทานได้ เพื่อหาสารที่มีคุณสมบัติในการก่อหรือยับยั้งการเกิดโรคมะเร็ง
      ในสัตว์ทดลอง
 4.  ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการเกิด และปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งในระดับเซลล์โมเลกุล
 5.  เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการที่ได้จากการศึกษาและวิจัยแก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องภายในสถาบัน
      มะเร็งแห่งชาติ และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน
 6.  ให้บริการตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งระยะเริ่มแรก หรือการ พยากรณ์ และติดตาม
      ผลการรักษาโรคแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งโพรงหลังจมูกของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน