หน้าแรก       รู้จักองค์กร       หน่วยงานภายใน        บุคลากร      งานวิจัย        ข่าวประชาสัมพันธ์       ดาวน์โหลด        ติดต่อเราepi1
epi2
epi3
epi4
epi5


 
   Home         Site Map

 

Copyright @ 2010 Research Division, National Cancer Institute, Bangkok Thailand. Designed by IT Unit.
 อัตรากำลัง  มีบุคลากร  5 คน คือ
 1.  ดร. ศุลีพร   แสงกระจ่าง

 2.  นายรังษีนพดล  โถทอง
 3.  นางสาวฐิติมา  ศรีบุญเพ็ง
 4.  นางสาวรุ่งฟ้า  บุญเสริม
 5.  นางสาวกิรติ์กานต์  กีรติวานิชย์
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ ด้านวิจัย Ph.D.  (Pharmacology) (หัวหน้างาน)
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติการ วท.บ. (ชีววิทยา)
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  (ลูกจ้างชั่วคราว) วท.บ. (ชีววิทยา)
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  (ลูกจ้างชั่วคราว) วท.บ. (ชีววิทยา)
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  (ลูกจ้างชั่วคราว) วท.บ. (ชีววิทยา) เกียรตินิยม อันดับ 1
 หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1.  ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งในเชิงระบาดวิทยา ทั้งปัจจัยที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอก 
      และภายในร่างกาย เช่น ยีนที่มีผลต่อการเกิดโรคมะเร็ง
 2.  ศึกษาหาความสัมพันธ์ของยีนและสิ่งแวดล้อม  เพื่อความเข้าใจสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง
 3.  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่ค้นพบ รวมทั้งร่วมมือในการทำวิจัยกับสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ       เพื่อพัฒนาองค์ความรู้  และหาแนวทางการป้องกันการเกิดโรคที่เหมาะสม