อัตรากำลัง  มีบุคลากร  2 คน คือ
 
 
 
  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ ด้านวิจัย ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน)
  (หัวหน้างาน) 
  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชำนาญการ ด้านวิจัย วท.ม. (อายุรศาสตร์เขตร้อน)
  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ ด้านวิจัย ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน)
1. ดร. สุนันทา  จริยาเลิศศักดิ์
  
  2. นายวิชัย  ปุริสา
  3. ดร.เพ็ญศรี  แซ่หลี

                                                         หน้าแรก       รู้จักองค์กร       หน่วยงานภายใน        บุคลากร      งานวิจัย        ข่าวประชาสัมพันธ์       ดาวน์โหลด        ติดต่อเรา
 
   Home      Site Map

 

Copyright @ 2010 Research Division, National Cancer Institute, Bangkok Thailand Designed by IT Unit.
 หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1.  ศึกษาวิจัยขั้นพื้นฐานเพื่อหาสารพันธุกรรมที่เปลี่ยนแปลงในเซลล์มะเร็งของผู้ป่วยโดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงทางด้าน
      อณูชีววิทยา
 2.  นำผลการศึกษาที่ได้จากการวิจัยขั้นพื้นฐานมาพัฒนาวิธีการตรวจสารพันธุกรรมที่เปลี่ยนแปลงในผู้ป่วยเพื่อช่วยใน
      การวินิจฉัยโรคระยะเริ่มแรก การพยากรณ์โรค หรือการรักษา
 3.  ศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม  เพื่อประโยชน์ในการหากลุ่มเสี่ยง
 4.  เผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยแก่แพทย์  นักวิทยาศาสตร์  และบุคลากรทุกระดับทั้งในและต่างประเทศ