อัตรากำลัง  มีบุคลากร  4 คน คือ
 1.  นางสาวจรัญญา  งามขำ
 2.  นางสาวกฤติกา บุญมาก
 3.  นางสาวมินตา  นากอง
 4.  นางสาววริษา  ตันติดลธเนศ

                                                         หน้าแรก       รู้จักองค์กร       หน่วยงานภายใน        บุคลากร      งานวิจัย        ข่าวประชาสัมพันธ์       ดาวน์โหลด        ติดต่อเรา

     Home          Site Map 

 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชำนาญการ ด้านวิจัย วท.ม. (ชีวเคมี) (หัวหน้างาน) 
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  (ลูกจ้างชั่วคราว) วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  (ลูกจ้างชั่วคราว) วท.บ. (ชีววิทยา)
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  (ลูกจ้างชั่วคราว) วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
 
 1.  ศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็งในคน และศึกษาปัจจัยที่ช่วยในการป้องกันการ
      เกิดโรคมะเร็งในคนในสิ่งแวดล้อมและที่เกิดจากพฤติกรรมของคนที่อยู่ในท้องถิ่นที่มีอุบัติการของการเกิดโรคมะเร็งสูง
      ในประเทศไทย
 2.  เผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและค้นคว้าวิจัยแก่บุคคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
Copyright @ 2010 Research Division, National Cancer Institute, Bangkok Thailand. Designed by IT Unit.