อัตรากำลัง  มีบุคลากร  5 คน คือ
 1.  ดร. ผ่องพรรณ ศิริพงษ์
 
 2.  นางสาวสุรัสวดี  ปิยะวิริยะกุล
 3.  นางสาวจันทนา ยะหัวฝาย
 4.  นางสาวปรียานุช วุฒิไชย
 5.  นางสาวพร  เมืองชา
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ ด้านวิจัย 
 Ph.D.(Medical Biochemistry) (หัวหน้างาน)
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชำนาญการ ด้านวิจัย วท.ม. (เภสัชเคมี)
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติการ วท.ม. (เภสัชวิทยา)
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ลูกจ้างชั่วคราว) วท.บ.(จุลชีววิทยา)
 พนักงานประจำห้องทดลอง (ลูกจ้างชั่วคราว)

                                                         หน้าแรก       รู้จักองค์กร       หน่วยงานภายใน        บุคลากร      งานวิจัย        ข่าวประชาสัมพันธ์       ดาวน์โหลด        ติดต่อเราherb1
herb2
herb3
herb4
herb5


 
    Home         Site Map

 

Copyright @ 2010 Research Division, National Cancer Institute, Bangkok Thailand. Designed by IT Unit.
 หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1.  ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนายารักษาโรคมะเร็งใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพจากสมุนไพรไทยที่มีประวัติรักษาโรคมะเร็งและ
      สมุนไพรที่น่าสนใจอื่นๆ ตลอดจนศึกษาถึงพิษของสมุนไพรที่ควรระวังสำหรับใช้ในการรักษาหรือผสมผสานกับการ
      รักษาในผู้ป่วยโรคมะเร็ง
 2.  ศึกษากลไกของการออกฤทธิ์ของสารต้านเซลล์มะเร็งต่อเซลล์มะเร็งเป้าหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรโครงสร้าง
      และการออกฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง ตลอดจนศึกษาผลการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันของสมุนไพรที่นำมาวิจัย
 3.  วิเคราะห์หาสารพิษตกค้างและสิ่งปลอมปนมาในสมุนไพรเพื่อความปลอดภัยต่อการบริโภคสมุนไพรของผู้ป่วย
      และประชาชนทั่วไป
 4.  จัดทำมาตรฐานและพิพิธภัณฑ์สมุนไพรที่มีประวัติรักษาโรคมะเร็งและสมุนไพรที่นำมาวิจัย
 5.  ปรับปรุงและควบคุมคุณภาพสมุนไพรที่ปลูกไว้ใช้ในโครงการวิจัย
 6.  จัดทำฐานข้อมูลการวิจัยของสมุนไพรที่มีประวัติรักษาโรคมะเร็ง และสมุนไพรที่น่าสนใจอื่น ๆ ให้คำปรึกษา แนะนำ
      และตอบปัญหาเกี่ยวกับประโยชน์และพิษของสมุนไพรที่ควรระวัง ตลอดจนการใช้สมุนไพรให้ถูกต้องและปลอดภัย
      เผยแพร่แก่หน่วยงานต่าง ๆ ผู้ป่วยโรคมะเร็งและประชาชนทั่วไปที่สนใจ