อัตรากำลัง มีบุคลากร  5 คน คือ
 1.  นายมติ  เหรียญกิจการ
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชำนาญการ ด้านวิจัย วท.ม. (อายุรศาสตร์เขตร้อน)
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชำนาญการ ด้านวิจัย วท.ม. (อายุรศาสตร์เขตร้อน)
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติการ สศ.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติการ วท.บ. (จุลชีววิทยา)
 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว)

 2.  นายวิชัย  ปุริสา
 3.  นายรังษีนพดล  โถทอง
 4.  นางสาวนันทนา   
 หน้าความที่รับผิดชอบ
มีศิริพันธุ์
 5.  นายภมร   บัวกรด

                                                         หน้าแรก       รู้จักองค์กร       หน่วยงานภายใน        บุคลากร      งานวิจัย        ข่าวประชาสัมพันธ์       ดาวน์โหลด        ติดต่อเรา
 
  Home          Site Map

 

Copyright @ 2010 Research Division, National Cancer Institute, Bangkok Thailand. Designed by IT Unit.
 1.  รับผิดชอบดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล การวางโครงข่ายระบบคอมพิวเตอร์ภายในกลุ่มงานวิจัย
 2.  รวบรวม จัดทำฐานข้อมูลด้านงานวิจัยที่ลงตีพิมพ์วารสารในประเทศและต่างประเทศ ฐานข้อมูลสารเคมีฐาน
      ข้อมูลอื่นๆที่กลุ่มงานวิจัยมอบหมาย
 3.  ออกแบบเวบเพจของกลุ่มงานวิจัย ปรับปรุงแก้ไขให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เผยแพร่กิจกรรม ข่าวสารกลุ่มงานวิจัย
      ทั้งในประเทศและนอกประเทศ