head
head2

                                                       หน้าแรก       รู้จักองค์กร       หน่วยงานภายใน        บุคลากร      งานวิจัย        ข่าวประชาสัมพันธ์       ดาวน์โหลด        ติดต่อเรา

งานสัตว์ทดลอง


foot


   Home         Site Map

 

Copyright @ 2010 Research Division, National Cancer Institute, Bangkok Thailand. Designed by IT Unit.
                                ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร/บทความทางวิชาการ
 
 
 1.การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยโรคมะเร็ง
  2.ศักยภาพของตำลึง ดอกแค ตะไคร้ และคะน้า ในการต้าน Clastogenicity ในหนูเม้าส์
  3.Laboratory Animal  in Cancer Chemopreventive Studies.
  4.Effect of Thai bitter gourd fruits on colon carcinogenesis in rats.
  5.Effects of Rhinacanthus nasutus Kurz on Colon Carcinogenesis in Mice.
 เพียงใจ  คูประดินันท์  
 
งานสัตว์ทดลอง
 กลุ่มงานวิจัย  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  
 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 เบอร์โทร 0-2354-7025 ต่อ 1403
Email:pkupradi@health.moph.go.th