หน้าแรก       รู้จักองค์กร       หน่วยงานภายใน        บุคลากร        งานวิจัย        ข่าวประชาสัมพันธ์       ดาวน์โหลด        ติดต่อเรา

 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ  ด้านวิจัย(หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย)
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ ด้านวิจัย
 นายสัตวแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ ด้านวิจัย
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ ด้านวิจัย
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ ด้านวิจัย
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ ด้านวิจัย
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ ด้านวิจัย
 นายแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ ด้านวิจัย
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ ด้านวิจัย
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชำนาญการ ด้านวิจัย
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชำนาญการ ด้านวิจัย
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชำนาญการ ด้านวิจัย
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชำนาญการ ด้านวิจัย
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชำนาญการ ด้านวิจัย
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชำนาญการ ด้านวิจัย
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติการ
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติการ
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติการ
 

  
  Home      Site Map

 

  Copyright @ 2010 Research Division, National Cancer Institute, Bangkok Thailand. Designed by IT Unit.
 ดร. พรทิพา  พิชา
 ดร. สุนันทา  จริยาเลิศศักดิ์ 
 สพ.ญ.เพียงใจ  คูประดินันท์
 ดร. ศุลีพร  แสงกระจ่าง
 นางสาวอนงค์  เทพสุวรรณ์
 ดร.ดนัย  ทิวาเวช
 
ดร. ผ่องพรรณ  ศิริพงษ์
 นายแพทย์วิโรจน์  เหล่าสุนทรศิริ
 นางเสาวคนธ์  ศุกรโยธิน 
 ดร.เพ็ญศรี  แซ่หลี 
 นายมติ  เหรียญกิจการ
 นายวิชัย  ปุริสา
 นางอดิศร  เจษฏ์ปิยะวงศ์
 นางสาวสุชานุช  อ่อนดี
 นางสาวจรัญญา  งามขำ
 นางสาวสุรัสวดี  ปิยะวิริยะกุล
 นางสาวจันทนา  ยะหัวฝาย 
 นางสาวนันทนา  มีศิริพันธุ์
 นายรังษีนพดล  โถทอง