head1
head2
  1.หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยคนปัจจุบัน 
  2.วิสัยทัศน์ ภาระกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  3.หน้าที่รับผิดชอบ
  4.โครงสร้างกลุ่มงานวิจัย
 1.แผนที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
         Home       Site Map
                                                      หน้าแรก   รู้จักองค์กร     หน่วยงานภายใน     บุคลากร     งานวิจัย    ข่าวประชาสัมพันธ์    ดาวน์โหลด    ติดต่อเรา
 1.โรคตาแดง
 2.โรคอุจจาระร่วง
 3.วัณโรค
 4.มารู้จักฟ้าทะลายโจรกันเถอะ
 5.วันมาฆบูชา
 6.โรคภูมิแพ้่ 
 7. การประชุม The 8  Congress of Toxicology in Developing
      Countries (8CTDC)
   กำลังอยู่ในระหว่างขอพื้นที่

th

head


 1.งานชีวเคมีและสารก่อมะเร็ง
 2.งานชีววิทยามะเร็ง
 3.งานพันธุศาสตร์ 
 4.งานระบาดวิทยาโมเลกุล
 5.งานวิจัยภาคสนาม
 6.งานวิจัยสมุนไพร
 7.งานวิจัยสารบำบัดมะเร็ง
 8.งานสัตว์ทดลอง
 9.งานอิมมูนวิทยา

 

 
  1.ข้าราชการ
  2.ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว
Copyright @ 2010 Research Division, National Cancer Institute, Bangkok Thailand. Designed by IT Unit.
 1.งานชีวเคมีและสารก่อมะเร็ง
 2.งานชีววิทยามะเร็ง
 3.งานพันธุศาสตร์
 4.งานระบาดวิทยาโมเลกุล
 5.งานวิจัยภาคสนาม
 6.งานวิจัยสมุนไพร
 7.งานวิจัยสารบำบัดมะเร็ง
 8.งานสัตว์ทดลอง
 9.งานอิมมูนวิทยา
 10.หน่วยธุรการ
 11.หน่วยสารสนเทศ
 12.หน่วยบริการทำความสะอาดอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
                                            หน้าแรก   รู้จักองค์กร     หน่วยงานภายใน     บุคลากร     งานวิจัย    ข่าวประชาสัมพันธ์    ดาวน์โหลด    ติดต่อเรา