ปฎิทินจัดโครงการอบรม 2561
  ชื่อโครงการ วันที่จัดอบรม
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงด้วยวิธี FIT Test เขตสุขภาพที่ 9 วันที่ 6 ธันวาคม 2560
เขตสุขภาพที่ 4 วันที่ 15 ธันวาคม 2560
เขตสุขภาพที่ 10 วันที่ 21 ธันวาคม 2560
เขตสุขภาพที่ 3 วันที่ 25 ธันวาคม 2560
เขตสุขภาพที่ 8 วันที่ 12 มกราคม 2561
เขตสุขภาพที่ 11 วันที่ 19 มกราคม 2561
เขตสุขภาพที่ 5 วันที่ 23 มกราคม 2561
เขตสุขภาพที่ 6 วันที่ 8-9 มีนาคม 2561
2. อบรมเชิงปฏิบัติการแพทย์ส่องส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ Colonoscopy 8-9 กุมภาพันธ์ 2561
3. โครงการ Basic Principle of Colposcopy and Management of Abnormal Cervical Cancer Screening สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

เขตสุขภาพที่ 7 วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561

เขตสุขภาพที่ 12 วันที่ 28-30 มีนาคม 2561
4. โครงการคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดีโดยใช้เครื่องอัลตร้าซาวด์สำหรับแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10 วันที่ 16 มีนาคม 2561
5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็งในกลุ่มประชาคมอาเซียน (5หลักสูตร) รร.ตวันนา กรุงเทพ 19-23 มีนาคม 2561
6. การประชุม ติดตามผลการดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการอบรม 2560
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
1. โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง Update 17 มค.2561
 
  1. CRC 43 files_17 Jan 2018
  2. วิธีการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ_17 Jan 2018
  3. แนวทางการดำเนินงานและการบันทึกข้อมูล โครงการคัดกรองลำไส้ (ปรับ 17 ต.ค.2561)
  4. วิธีการตรวจอุจจาระ_Update V.7 17-01-61
  5. มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก_Brochure V.2_31102017
  6. การเก็บอุจจาระ_Brochure.doc Update V.6_17012018
  7. วิดีโอการตรวจอุจจาระ (สำหรับเจ้าหน้าที่)
  8. วิดีโอการเก็บอุจจาระ (สำหรับประชาชน)