ปฎิทินจัดโครงการอบรม 2561
  ชื่อโครงการ วันที่จัดอบรม
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงด้วยวิธี FIT Test เขตสุขภาพที่ 9 วันที่ 6 ธันวาคม 2560
เขตสุขภาพที่ 4 วันที่ 15 ธันวาคม 2560
เขตสุขภาพที่ 10 วันที่ 21 ธันวาคม 2560
เขตสุขภาพที่ 3 วันที่ 25 ธันวาคม 2560
เขตสุขภาพที่ 8 วันที่ 12 มกราคม 2561
เขตสุขภาพที่ 11 วันที่ 19 มกราคม 2561
เขตสุขภาพที่ 5 วันที่ 23 มกราคม 2561
เขตสุขภาพที่ 6 วันที่ 8-9 มีนาคม 2561
2. อบรมเชิงปฏิบัติการแพทย์ส่องส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ Colonoscopy 8-9 กุมภาพันธ์ 2561
3. โครงการ Basic Principle of Colposcopy and Management of Abnormal Cervical Cancer Screening สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

เขตสุขภาพที่ 7 วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561

เขตสุขภาพที่ 12 วันที่ 28-30 มีนาคม 2561
4. โครงการคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดีโดยใช้เครื่องอัลตร้าซาวด์สำหรับแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10 วันที่ 16 มีนาคม 2561
5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็งในกลุ่มประชาคมอาเซียน (5หลักสูตร) รร.ตวันนา กรุงเทพ 19-23 มีนาคม 2561
6. การประชุม ติดตามผลการดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการอบรม 2560
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
1. โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA Test
ปีงบประมาณ 2563
Update 9 มค.2563
 
 1. HPV DNA Test Present_V3
 2. แนวทางการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV_v3
 3. แนวทางการบันทึกข้อมูล HPV DNA Test_V1
 4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 5. brochure HPV screening
 6. VDO_แนะนำการเก็บตัวอย่างเซลล์
2. โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง Update 17 มค.2561
 
 1. CRC 43 files_17 Jan 2018
 2. วิธีการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ_17 Jan 2018
 3. แนวทางการดำเนินงานและการบันทึกข้อมูล โครงการคัดกรองลำไส้ (ปรับ 17 ต.ค.2561)
 4. วิธีการตรวจอุจจาระ_Update V.7 17-01-61
 5. มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก_Brochure V.2_31102017
 6. การเก็บอุจจาระ_Brochure.doc Update V.6_17012018
 7. วิดีโอการตรวจอุจจาระ (สำหรับเจ้าหน้าที่)
 8. วิดีโอการเก็บอุจจาระ (สำหรับประชาชน)