บุคลากรดีเด่น
นายพรศักดิ์ เรืองจันทร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในโอกาสรับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมการแพทย์ ประจำปี 2563 ณ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564
 
ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านวิจัย
ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมการแพทย์ ประจำปี 2562
 
นางรัชดา เหลืองเรืองบาน ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส 3
ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมการแพทย์ ประจำปี 2559
 
นายแพทย์ระวิศักดิ์ จันทร์วาสน์ ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของกรมการแพทย์ ประจำปี 2557 กลุ่มข้าราชการประเภทอำนวยการระดับต้น 
 
• บุคลากรดีเด่นประจำเดือน ปี2557
• รางวัลคนดีมีคุณธรรม ปี2557