ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมการแพทย์
 
บุคลากรดีเด่น กรมการแพทย์
 
นางเพ็ญพร พรรณนา เภสัชกรปฏิบัติการ รับมอบโล่รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมการแพทย์ ประจำปี 2564 ในงานวันสถาปนากรมการแพทย์ ครบรอบ 80 ปี โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน
 
นางสาวเสาวลักษณ์ ไวพรรทา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รับมอบโล่รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมการแพทย์ ประจำปี 2564 ในงานวันสถาปนากรมการแพทย์ ครบรอบ 80 ปี โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน
 
 
นายพรศักดิ์ เรืองจันทร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในโอกาสรับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมการแพทย์ ประจำปี 2563 ณ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564
 
ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านวิจัย
ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมการแพทย์ ประจำปี 2562
 
นางรัชดา เหลืองเรืองบาน ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส 3
ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมการแพทย์ ประจำปี 2559
 
นายแพทย์ระวิศักดิ์ จันทร์วาสน์ ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของกรมการแพทย์ ประจำปี 2557 กลุ่มข้าราชการประเภทอำนวยการระดับต้น